Irritatie over uitblijven onderzoek PFAS

 

Hoe komt dat? Omdat die verhuisd zijn vanaf de rechteroever. 
Moet daarom dan het Saeftingedok ?? Dat is zand in de ogen strooien.
Ga naat Menu: Standplaats Hedwige ( rechts rode kolom).
of....

http://www.standplaats-hedwige.info/

 

Toeretappe 2020 door beroemdste polder van Europa?

Klik op Standplaats Hedwige in het rode vak rechts en ga naar Column ........

 

 Lees de column van dhr Robesin over Antwerpen, over de Vlaamse regering en de reacties van de Hulster, de Zeeuwse en de Nederlandse bestuurslui. 

http://www.standplaats-hedwige.info/#!column/wmc0n

Wij lazen in dagblad De Stem op donderdag 9 juni 2016

 De Cloedt blijft onteigening aanvechten    MIDDELBURG

Rechtbank beslist dat onteigening van de Hertogin Hedwigepolder door mag gaan. Raadsman verwacht dat de eigenaar zich blijft verzetten.

Eigenaar Géry de Cloedt legt zich zo goed als zeker niet neer bij de beslissing van de Middelburgse rechtbank. Die bepaalde gisteren dat zijn Hertogin Hedwigepolder onteigend mag worden.

Raadsman Jan-Frans de Groot zegt in een reactie dat De Cloedt hoogstwaarschijnlijk in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Bovendien verwacht hij dat de Nederlandse overheid wel zal willen overleggen omdat de uitkomst van de cassatie beslist geen gelopen race is. "De Middelburgse rechters laten zich in hun vonnis zeer kritisch uit over de door de Staat gevoerde procedures." Volgens het vonnis mag de Staat doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder zodat hij ontpolderd kan worden. De Cloedt is tegen ontpoldering. Maar als dat onontkoombaar is, wil hij zijn grond in eigendom houden en het project zelf uitvoeren. De Staat stapte daarop naar de rechter.

De rechtbank oordeelt dat het besluit tot onteigening niet onrechtmatig is en dat de procedure voldoende correct is doorlopen. Ook stelt de rechtbank vast dat De Cloedt de ontpoldering wel zelf wil uitvoeren, maar op kosten van de Staat. Volgens de rechter kan niet van de Staat worden verlangd dat deze geld geeft aan De Cloedt zodat hij zelf kan ontpolderen. ,,Onder andere", aldus de rechtbank, ,,omdat het gaat om waterstaatswerken die ook bescherming moeten bieden tegen hoog water. Bovendien moeten die natuur en dijken worden beheerd. Daarover zou de Staat, als De Cloedt eigenaar blijft van de grond, geen directe zeggenschap hebben, maar steeds afhankelijk zijn van overeenstemming met de grondeigenaar."

Volgens De Groot vindt De Cloedt dat onbegrijpelijk. "Waarom zou hij de uitvoering uit eigen zak moeten betalen, terwijl de Staat daarvoor een ruime vergoeding van Vlaanderen heeft gekregen?"

Als De Cloedt in cassatie gaat kan het tot anderhalf jaar duren voor er een definitieve beslissing valt. Al die tijd mag er niet onteigend worden, noch worden begonnen met de voorbereidingen van ontpoldering. Volgens een verdrag uit 2005 zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten. Vanuit Zeeland kwam daar veel verzet tegen. De Europese Commissie kwam eraan te pas om Nederland erop te wijzen dat het land z'n afspraken met België moest nakomen.

Rechtbank oordeelt dat het besluit tot onteigening niet onrechtmatig is

WENNEN DOETHETNOOIT...!

- Johan Robesin

Nu zien wij knarsentandend toe hoe België  

ons “getraineer” afstraft met blokkades.

 

zie Standplaats Hedwige   Column 

http://www.standplaats-hedwige.info/#!column/wmc0n

 Wij lazen voor U op Standplaats.nl
Johan Robesin's Column:
Rechter zwijgt opvallend lang over onteigening Hedwigepolder.
zie de site:

 

 

ANTWERPEN

De toekomst van de Antwerpse haven is alleen veilig te stellen door ook havenactiviteiten te ontwikkelen in de monding van de Westerschelde. Dat is nodig, omdat Antwerpen de schaalvergroting in de containerscheepvaart nooit kan bijbenen.

DOOR HARMEN VAN DER WERF

Twee sprekers op het internationale congres World Water Works in Antwerpen, Frans Koch van de Koch Adviesgroep architecten en ingenieurs in Terneuzen en Goes én Thijs de Boer van de associatie van waterbouwkundigen Pianc, braken daar gisteren een lans voor. Hun plannen verschillen, maar het idee erachter is hetzelfde. Het zal binnen nu en dertig jaar economisch voordeliger en voor de natuur gunstiger zijn grootschalige havenactiviteiten in het Scheldegebied naar zee te brengen.

Koch toonde in computeranimaties een uitgewerkt plan voor een containertransferium ter hoogte van Vlissingen. De grootste containerschepen leggen daar aan de zeezijde aan, waarna met speciale containerkranen de lading wordt overgeheveld naar kleinere shuttleschepen die zijn afgemeerd aan de Westerschelde-zijde. Deze shuttleschepen kunnen tweeduizend standaardcontainers vervoeren tussen het transferium en Antwerpen. De haven van Antwerpen behoudt zo haar positie en is van de baggerkosten voor het op diepte houden van de vaargeul in de Westerschelde af, omdat de shuttleschepen maar vijf meter diep steken.

In Kochs plan maakt een stormvloedkering deel uit van het containertransferium. Die ingreep is volgens hem noodzakelijk vanwege de voorspelde zeespiegelstijging. Koch onderkent dat dit vloeken in de kerk is in Antwerpen, maar er valt naar zijn mening niet aan te ontkomen. Anders zullen zich ernstige overstromingen voordoen, zeker in en rond de stad.

Thijs de Boer van Pianc, een in 1885 opgerichte, wereldwijd actieve vereniging, ging minder ver dan Koch. Al was zijn plan voor een voorhaven in de monding van de Westerschelde zeker ook revolutionair. De voorhaven moet op een kunstmatig eiland komen van acht vierkante kilometer. De Boer wil de afvoer van de goederen die daar worden gelost, regelen over land en over water. De weg- en spooraansluiting moet richting het zuiden komen, dus naar België, via een brug of tunnel. De voorhaven kan in De Boers visie ook dienen als golfbreker, waarmee hij een antwoord geeft op de verwachte zeespiegelrijzing.

Zowel Koch als De Boer realiseert zich dat hun plannen er futuristisch uitzien. Koch: "We moeten hiermee aan de slag om voorbereid te zijn op de toekomst. Elders in de wereld zijn ze hier ook mee bezig."

Minister protesteerde over werkwijze lobbyist Ben Bot

Is Lobbywerk vóór of na een politieke loopbaan nu wel zo verstandig? Neen, maar het grote geld dan???
Bij oud-bewindsman Ben Bot lopen diplomatie in dienst van de overheid en commercieel lobbywerk in elkaar over.
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel, PvdA) heeft bij scheepsbouwer Damen Shipyards geprotesteerd tegen de werkwijze van oud-minister Ben Bot, die door Damen als lobbyist was ingehuurd. Dat blijkt uit onderzoek vanNRC.
Bot bewerkte vanaf 2008 de Europese Commissie om vast te houden aan de eis dat ABN Amro, na door de Staat te zijn gered, zijn onderdeel Hollandsche Bank-Unie (HBU) moest afstoten.
Hij deed dat als lobbyist voor Deutsche Bank, de enige potentiële koper voor HBU, wat de prijs zou drukken. Bots lobby bleef ‘onder de radar’. * zie noot
Dat hadden we wel willen weten”, zegt Jan de Wit, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel die in 2011 de HBU-deal reconstrueert. „Het pleit eens te meer voor meer transparantie onder lobbyisten.”
Bot, van 2003 tot 2007 minister van Buitenlandse Zaken (CDA), probeerde in 2014 van Ploumen een verklaring van geen bezwaar te krijgen voor de export van marineschepen van Damen. Maar dat deed hij in een gesprek met de minister dat hij had gevraagd in een niet-commerciële hoedanigheid: als bestuurder van Radio Nederland Wereldomroep en als voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie. Bot had gezegd dat hij wilde praten over de situatie in Egypte.

* Eenmaal vanonder de radar of uit de bewaarstand gaat elke vis stinken!

Op de hoogte blijven