Reactie van waterbouwkundig ingenieur W.B.P.M.(Wil) Lases.
WATERFORUM Zuidwestelijke Delta.
 7 februari 2014 
 
De nieuwe Programmadirecteur van de Zuidwestelijke Delta
hield begin februari een voordracht voor De Levende Delta in de Stenge in Heinkenszand. Het verbaasde me dat de presentatie startte met een kaartje van de situatie in 1500. Het plaatje suggereerde dat de Westerschelde heel breed uitliep en dat we daarna veel hebben bedijkt. Bij dat kaartje hoort een heel verhaal, want anders ontstaat een verkeerde voorstelling.
In de loop der eeuwen heeft juist menselijk handelen de vergroting van de Westerschelde bevorderd.
Los van de nauwkeurigheid geeft het kaartje als begrenzing van water en land de toenmalige dijken aan.
Maar de grens tussen land en water is een andere dan de dijk. 
Want....Die dijken werden hoog op het land aangelegd met de hand, de schop en de kruiwagen, om niet bij de eerste de beste hogere vloed weggespoeld te worden bij de aanleg. Er was dus een hoop voorland, dat meestal wel gebruikt werd, maar meer en meer werd prijs gegeven aan de steeds verder opdringende zee. Bovendien was het nog erg ondiep in de Westerschelde. Voorts is dit een situatie van na de St-Maartensvloed van 1375 en de St-Elisabethvloeden, waarvan die van 1404 met name veel invloed heeft gehad.
Opmerking redactie: In het begin van de Middeleeuwen was "De Honte" een smalle zoetwaterrivier die later verbinding kreeg met de Schelde; ook invloed van de Noordzee werd steeds groter            

Buitensporige veenwinning
De St.-Maartensvloed heeft een groot deel van West-(zeeuws)Vlaanderen onder water gezet. Zelfs in het Oosten liep de boel onder als gevolg van buitensporige veenwinning. De Braakman ontstond en na 1404 kwam daar een tweede ondiepe geul bij, waardoor Biervliet een eiland werd. Het gaat dus niet alleen om de oppervlakte, zoals op dat plaatje, maar ook om de diepteligging en de hoeveelheid onbedijkt land. Ook de verziltingsopbouw was veel en veel lichter dan nu het geval is. Dat we daarna weer aan het herstellen gingen waar het voldoende hoog opgeslibd was, is logisch.
Militaire inundaties
Door de militaire inundaties tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) waarbij 3/4 van Zeeuws-Vlaanderen onder water werd gezet, veroorzaakte het, naast de ellende voor de polders, die men niet in de hand had, ook een enorme erosie van de Westerschelde als gevolg van de veel grotere debieten vanuit zee over de Westerschelde om al dat land te voorzien van vloed en eb.
Dit veroorzaakte eveneens het verlies aan polders langs de Westerschelde als gevolg van bezwijken van die beperkte dijkjes door de sterke stroming bij onder meer de Nieuwhofpolder (nu platen van Ossenisse), de Valkenissepolder (nu plaat van Valkenisse) en in 1715 de Polder van Namen (nu deel van het Land van Saeftinghe).

De zee bracht het zand terug
Toen na langdurige opslibbing van de geïnundeerde en geërodeerde polders het land weer werd hersteld door bedijking, werd het getij-volume minder en namen de stroomsnelheden op de Westerschelde af. De Westerschelde was toen zo geërodeerd, dat de zee in plaats van sediment te ontvangen, bijdroeg aan herstel van de Westerschelde, die te ruim was, door sediment te leveren. Normaal hoort de zee vanuit een estuarium het overtollige sediment te ontvangen voor de voordelta. De zee leverde tussen 1875 en 1950 nog zo’n 100 miljoen kubieke meter zand, dat we in de tweede helft van de 20e eeuw er weer in sneltreinvaart tegennatuurlijk uit haalde.
Onnatuurlijk verlies aan sediment, zandwinning en ontpoldering
Sediment wordt verloren aan de Zeeschelde, die door de Vlamingen veel te ruim is gemaakt, en nog altijd vindt zandwinning op de Westerschelde en de Zeeschelde plaats. Het gaat dus om menselijke ingrepen in de fysische natuur van de Westerschelde en Zeeschelde. De Westerschelde gaat nog steeds achteruit of die poldervernietigingsprojecten nu uitgevoerd worden of niet.
Van natuurherstel is geen sprake. Als de bedoeling van het kaartje was om poldervernietiging (ontpoldering en afgraven naar eigen genoegen) logisch te maken, dan moet men ook promoten dat de bodem van de Westerschelde weer drastisch omhoog gebracht wordt en de verzilting sterk teruggedrongen.
Averechtse planvorming
Als uitgangspunten voor de plannen voor de Zuidwestelijke Delta werden veiligheid en zoetwaterhuishouding genoemd. Uit de toelichting bleek echter dat dit niet het geval is.
Men kiest er voor de Zuidwestelijke Delta te verzilten en onze zoetwaterstellingen terug te trekken. Al weer het ingrijpen voor een belangengroep, nu ten faveure van een ‘zoutwatergetijde mode’. De zoetwaterhuishouding is gebaat bij het zover mogelijk brengen van zoetwater naar de kustlijn. Ook al zou het laatste deel brak zijn. Zo weerstaat het de zoutindringing zo goed mogelijk. 
Het beleid voor een zout Volkerak-Zoommeer is fundamenteel onjuist, net als het Kierbesluit Haringvlietsluizen en een extra gat in de Brouwersdam.
Geleiden van stromingen
In het kader van de veiligheid gaat het om het zo goed mogelijk geleiden van de stromingen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van terp naar bedijking naar kustlijnverkorting. Daar moet niet aan gesleuteld worden. Maar ja, als de waterloopkundige discipline niet primair bepalend is waar dat hoort, krijgen we elk wat wils plannen rondom de lobby voor zoutwatergetijdegebieden zo ver mogelijk landinwaarts.
Ik zie deze ontwikkeling met lede ogen aan. Het kan hooguit een halve eeuw duren en dan wordt het weer teruggedraaid. Zonde van de verspilde algemene middelen.
Ir. W.B.P.M.(Wil) Lases.

Het plaatsen van dit artikel is bedoeld om nog maar eens duidelijk te maken hoe er scheve veronderstellingen zijn gebruikt of wellicht is het ontbreken van de juiste kennis de oorzaak geweest dat zo ondoordacht is gehandeld en besloten.
Het onder water zetten van polders aan de Westerschelde om bij te dragen aan natuurherstel is tegen de natuur in.
Als men de natuur zijn gang laat gaan slibt de Westerschelde verder dicht en zorgt zo vanzelf voor meer landaanwinst en een voedselrijke Delta.

Op een congres in Antwerpen is de eerste aanzet gegeven voor een lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium, tot 2050.

Door Ben Jansen ANTWERPEN – Zelfverzekerd maakt Antwerpen zich op voor een nieu­we discussie over de toekomst van de Westerschelde. De toegan­kelijkheid van de haven wordt niet langer gekoppeld aan natuur­herstel en veiligheid.

Read more: Met verbazing lazen wij...

Samenvatting publicatie van Ingenieur W.B.P.M. Lases.

ecotopenkaart-westerschelde

De projecten in de Westerschelde die moeten leiden tot natuurherstel zoals voorgesteld door regering en Provincie leiden eerder tot afbraak dan tot herstel.
Al deze plannen worden teniet gedaan door een snelle opslibbing met verontreinigd slib.
De verdiepingen van de vaargeul en de zandwinning, met name door de Zuiderburen in hun Zeeschelde bij Antwerpen zijn de oorzaken van het verdwijnen van de laag gelegen estuariene natuur, die zorgt voor de voedselketen voor vogels en paaigebieden voor de vissen. Het afgraven van beschermende dijken achter de Deltadijk zorgt voor een nog grotere ramp als de stormen langdurig vanuit het Noordwesten over de Noordzee razen. Al deze projecten zijn genomen op onjuiste veronderstellingen en er is niet nagedacht over de gevolgen op korte en wat langere termijn.Ontpolderen helpt niet alleen, het brengt nog grotere problemen voor de nabije toekomst met zich mee. Het gezag van de overheid is ondermijnend door deze luchtfietserij. De bescherming van het landschap met zijn natuur is verlaten door zelfbedachte natuurprojecten. De natuur heeft immers haar eigen agenda.


Deze korte samenvatting onderschrijft de mening van vele burgers.
Onveiligheid!, Verzilting!, Verontreiniging!. Vernietiging van kapitaal!, Menselijk leed! Dat alles kan blijkbaar de gezagdragers, en dus de politiek niet bewegen af te zien van de op onjuiste gronden genomen instemming  met deze  verzonnen cultuurplannerij.
Zie ook:    de uitvoerige zienswijze door te klikken op onderstaande
Zienswijze ir. Wil Lases

Ook aan Vlaamse zijde protest door zinloze onteigeningen.

"Onderschat onze actiebereidheid niet" (25/03/2013)

Het 30 jaar oude Doeldok is nooit in gebruik genomen en wordt nu opgevuld met zand. De grondhonger van de Antwerpse haven is daardoor niet gestild.
Op linker Scheldeoever plegen industrie en natuur een nieuwe coup op bijna 1.800 hectaren. De polderboeren zijn razend.
De geschiedenis herhaalt zich. In 1972 legden boze Wase boeren de werken aan de sluis te Kallo plat. Guido van Mieghem roerde zich toen in het protest,
en doet dat nu opnieuw. De natuurcompensaties vallen hem zwaarder dan de havenuitbreiding.
“Ze pakken landbouwers hun grond, hun job en hun thuis af zodat een vogel hier zijn nest kan maken.”
Een jonge landbouwer als Raf Van Broeck deelt zijn onbegrip:
“De ecologische voetafdruk van het leger kranen en bulldozers dat hier natuur aanlegt, is enorm.
Wie wordt daar beter van, behalve de aannemer?”.


De bedrijven van Guido Van Mieghem en Raf Van Broeck zijn gelegen in één van de meest vruchtbare landbouwstreken van Vlaanderen.
Op de zware klei in het Waasland wordt 10 ton tarwe en 13 ton suiker per hectare geoogst.
Om dat klaar te spelen, bewerken de akkerbouwers hun gronden met veel zorg.
“Als je ziet met welk respect wij omgaan met onze grond, dan staat dat in schril contrast
met het afgraven van klei en opspuiten van zand in het havengebied”, zucht Raf.
Samen met zijn ouders combineert hij akkerbouw met braadkippen.
Lees dit artikel verder op:

 http://www.vilt.be/Havenuitbreiding_Onderschat_onze_actiebereidheid_niet

 

Het is vrijdag 21 december 2012 de dag waarop de wereld zou vergaan...
.en dan bereikt ons het bericht van de "nieuwe" staats-secretaris die ook bij de kinderopvangregeling niet verder gekeken heeft wat de gevolgen wel konden zijn, ....die staatsscretaris heeft als PvdA-lid ingestemd met het  kabinetsbesluit , dat  in 2016 daadwerkelijk begonnen kan worden met het ontpolderen van de Hedwige.
In 2013 worden de procedures opgestart.


Ook een HEILLOZE WEG!!  Wanneer gaat het gezond verstand bij de politiek doen inzien, dat deze maatregel elke grondslag mist waarop dit besluit kan stoelen. Enkel....................

WIJ HEBBEN DAT BESLOTEN!!!!

MET WELK DOEL??

1.VEILIGHEID?  Ieder weet dat het gebied bij en achter Antwerpen alleen bij langdurige storm bloot kan staan aan overstroming. Uitgerekend is datde waterstand dan fluctureert tussen 0 en 2 cm als de Hedwige-polder dan ook tot de rand gevuld staat met water.
Denk aan 31 januari- 1 februari 1953. Het water stond toen bij eb hoger dan nomaal bij vloed. Valse voorstelling van zaken
Moet daarom vruchtbare grond onder water?

2. NATUURHERSTEL? Een prachtige zoetwatergebied met 27 ha beschermd natuurgebied vernielen en dan veranderen in slijk en modder die vol komen te zitten met gevaarlijke afvalstoffen en vervuild rioolwater vanuit het Belgische achterland. Moet dat dan dienen als fouragegebied voor vogels en paaigebied voor de vis? Trouwens, wie vervuilt de Westerschelde?
Dat zijn de Belgen zelf toch ?
Moet daarom vruchtbare grond onder water?

3. STROOMSNELHEID? Er is nog niets bewezen, alles berust op veronderstellingen. Door baggermateriaal aan de randen van de zandplaten te storten ontstaat daar "veilig" slib en een voedselgebied voor vogels en vissen. Ook door "voorland"te creëeren zoals bij Nummer 1 /Hoofdplaat ontstaan prachtige natuurgebieden en wordt de stroom verre gehouden van de dijken.
Willen politici niet luisteren?  Zijn die nu zo dom of zo halsstarrig?
Moet daarom vruchtbare grond onder water?

Wanneer de beide regeringen de bevolking hadden voorgesteld om een deel van Zeeuws-Vlaanderen om te zetten in Industrie en Haven-gebied met het doel de economie nieuw leven in te blazen en te zorgen dat de werkgelegenheid hier zou toenemen en er voor ieder weer brood op de plank kwam....dan was er nooit zo'n PROTEST geweest. Dat gebeurt nu toch ook niet met de verbreding van de Tractaatweg, de aanleg van de tunnel bij Sluiskil, de vergroting van het havengebied bij Terneuzen. In het verleden werd zelfs de hele Nieuw-Neuzen-polder industriegebied voor Dow-Chemical.

MAAR NOOIT ZAL ONZE BEVOLKING TOESTAAN DAT KOSTBARE LANDBOUWGROND WORDT OPGEOFFERD
VOOR ZOGENAAMDE NATUURGEBIEDEN DIE ENKEL GELD KOSTEN, EN WAAR DE MENS UIT WORDT VERBANNEN
ENKEL VOOR WAT VOGELS EN  VISSEN TEN KOSTE VAN DE GEBOORTEGROND VAN ERF,WERK EN GOED!

Er rest ons nog één hoop! Dat de eigenaar zijn grond nooit verkoopt en zich beroept op het besluit van de Eerste Kamer:

ENKEL ONDER WATER BIJ VRIJWILLIGE VERKOOP!

Beste allen,
Tot onze grote schrik hoorden we in het 8 uur journaal dat in het regeerakkoord is opgenomen om de Hedwige te ontpolderen. Dat is wel flink kiezersbedrog van de VVD, die zich immer voorstander getoond heeft om niet tot ontpoldering over te gaan.
Via website en persbericht zullen we van ons laten horen. Een brief naar Mark Rutte met de betichting van kiezersbedrog staat al in de planning.Voor de belanghebbenden in de Hedwige wensen we jullie sterkte toe vanwege dit slechte nieuws
Groeten Magda en Nout

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet de brief openbaar maakt die de Europese Commissie woensdag stuurde over het natuurherstel Westerschelde.

Read more: Kamer wil dat kabinet brief over Westerschelde openbaar maakt

EMMADORP - Het besluit de Hedwigepolder te ontpolderen is een voorbeeld van achterkamertjespolitiek.
Lazen we voor U in Dagblad "De Stem" en de "PZC".

Dat had nooit zo mogen gebeuren en verdient niet de schoonheidsprijs. Kersvers PvdA-Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg zei dit donderdag bij een bezoek aan het actiecomité Red Onze Polders in Emmadorp, op steenworp afstand van de inmiddels bekendste polder van Nederland.

De Vries kwam naar Emmadorp, omdat hij dit bij een verkiezingsdebat met PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom had beloofd. "Als ik word gekozen, kom ik", zegde hij toe aan aanwezige actievoerders. De inmiddels oud-wethouder van Middelburg haalde het ruimschoots en hield zijn belofte.

Zie hiervoor ook:
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/11892856/Albert-de-Vries-op-bezoek-bij-Red-Onze-Polders-in-Emmadorp.ece

http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/11894849/Ontpolderen-Hedwigepolder-Voorbeeld-achterkamertjespolitiek.ece

De wijze waarop Politici en Bestuurders van de Antwerpse haven zonder mededogen uitvoeren over de hoofden heen van haar bewoners,Ja,tot over de Nederlandse grens, Ja,dat grenst aan het ongelooflijke.

De vermelde site hieronder zal U versteld doen staan.

Zie dus op:    http://www.rijkpolderland.be/cms/

Geef deze site door aan allen  die u kent en allen die verstoken zijn van wat er zich afspeelt en wat ons nog te wachten staat.
Tevens hierbij een verwijzing naar een verslag over onze excursie naar Hoofdplaat dat we lazen in het Dagblad "De Stem" geschreven door dhr Romain van Damme.
Genoemd verslag is geplaatst door dhr van Melle op zijn webstek "Ik maak me zorgen"" .

http://ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Slikken-of-Stikken.pdf

Op de hoogte blijven