Op een congres in Antwerpen is de eerste aanzet gegeven voor een lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium, tot 2050.

Door Ben Jansen ANTWERPEN – Zelfverzekerd maakt Antwerpen zich op voor een nieu­we discussie over de toekomst van de Westerschelde. De toegan­kelijkheid van de haven wordt niet langer gekoppeld aan natuur­herstel en veiligheid.

De Antwerp­se havenschepen Marc Van Peel liet daarover donderdag geen en­kele twijfel bestaan tijdens het Scheldecongres in zijn stad, dat een opmaat moet vormen voor een nieuwe, tot 2050 reikende lan­getermijnvisie voor het Schel­de- estuarium. Het is hem allerminst bevallen dat toeganke­lijkheid, veiligheid en natuur de afgelopen jaren in onderling ver­band zijn bezien.
Deze Heilige Drievuldigheid”, smaalde hij, „heeft alleen maar tot getalm, ge­ruzie en miserie geleid.” De twee­de reden is dat de Antwerpse ha­ven het zo goed doet. Waar in Rot­terdam de overslag stagneert, ko­ketteert Antwerpen met groei. Daarmee wordt aanhangers van de opvatting dat havens liefst zo dicht mogelijk bij zee moeten lig­gen, de mond gesnoerd. Reders zien er geen been in met hun gro­te containerschepen door de boch­tige Westerschelde te slalommen. Van Peel: „Logisch. Schepen va­ren naar waar lading is.” En die is er in Antwerpen en haar achter­land in overvloed. „Er gaat even­veel vracht in als uit. Dat bete­kent dat schepen even vol vertrek­ken als ze aankomen. Dat ziet een reder graag.” Zo graag dat de drie grootste rederijen (Maersk, MSC en CMA-CGM) hebben besloten vaker naar Antwerpen te komen. En dat ziet - op zijn beurt - een havenschepen graag.

Het is wat die Heilige Drievuldig­heid betreft volgens Van Peel nog op het nippertje goed gekomen. De ontpoldering van de Hedwige­polder (‘een nadrukkelijke wens van Nederland, niet van ons’) laat weliswaar nog even op zich wach­ten, maar de eveneens vertraagde verdiepingswerken waren eind 2010 net op tijd voltooid. Kort daarop kwamen nieuwe genera­ties containerschepen in de vaart en die konden dankzij de aange­paste vaargeul in Antwerpen ko­men.
Van Peel: „Anders waren we als haven weggezakt.” Klare taal. De meeste deelnemers aan het Scheldecongres lieten zich voorzichtiger uit. Over scena­rio’s die als basis voor een nieuwe langetermijnvisie kunnen dienen en met welke bandbreedte reke­ning moet worden gehouden voor ontwikkelingen op het ge­bied van het klimaat, de verande­ringen in het geulen- en platenpa­troon in de Westerschelde, de maat van containerschepen en de routes die reders en verladers in 2050 voor hun goederen zullen hebben gekozen. En dat alles in de wetenschap dat natuurlijkheid en veiligheid toch op een of ande­re manier weer met elkaar in evenwicht moeten worden ge­bracht.

Nu is het Nederland zelf die de Ontpoldering heeft doorgedramd!?
Of  is het de Milieubeweging die haar wil heeft doorgedrukt en waar de politiek zich door heeft laten leiden.?
Het Ontpolderen voor Antwerpen is nu niet meer nodig??
De argumentaties van de Milieu-organisaties  zijn intussen achterhaald en de oplossingen buitendijks liggen voor het grijpen!
Laat de burger mee beslissen ook in het nieuwe overleg!!

"Dagblad de Stem " van 9 mei 2014.

Op de hoogte blijven