hulst2februari

foto protestactieBRESKENS - De actiegroepen tegen ontpoldering, het actiecomité Waterdunen Nee en het Zeeuws-Vlaams Platform bundelen de krachten tegen de ontpolderingsplannen in Zeeuws-Vlaanderen. Door de veertig polders is zaterdag 12 december een trekker-estafette om een fel protest tegen ontpoldering te laten horen.

"We mobiliseren onze troepen. We zitten op ramkoers", zegt Willy Dobbelaer van Red onze Polders. "We trekken ten strijde. We zijn niet tegen de vergroting van de haven van Antwerpen en de verdieping van de Westerschelde maar wel tegen ontpolderen."

 

De protesttocht bestaat uit vier etappes. Het vertrek is om 09.00 uur bij restaurant De Witte Koksmuts in de Leopoldpolder bij Retranchement. Het eindpunt is taverne de Schoof in de Prosperpolder. Het is de bedoeling dat per etappe 25 tot vijftig trekkers door de polder rijden.

bron: PZC

Bekijk de foto's van deze actie in de fotogalerij

 

Het alternatieve plan om niet te hoeven ontpolderen is op verkeerde gronden afgewezen, meent de bedenker. Deze week wordt een spoeddebat over de Hedwigepolder verwacht.

bron NRC
Door onze redacteur Arjen Schreuder

Breskens, 2 nov. Het voelt of een voetbalteam met 3-0 heeft verloren terwijl alle treffers in buitenspelpositie zijn gemaakt. Adrie Provoost: „Alsof tijdens het duel de spelregels zijn veranderd.”

Tot drie keer toe werd een alternatief van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder afgewezen. Eerst door de commissie-Maljers. Daarna door de commissie-Nijpels. En door een consortium onder aanvoering van Grontmij. Alle drie keren is het plan „verkeerd begrepen” of „onvolledig beoordeeld”, zegt bedenker Adrie Provoost, hoofd waterkeringen van  waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Het plan van het waterschap voorzag in de aanleg van schorren langs de oevers aan weerszijden van de Westerschelde. Met dit plan zou de natuur in en langs de Westerschelde worden versterkt en daardoor zou ontpoldering overbodig worden. Schorren zijn begroeide zandplaten die alleen bijhoog tij onder water lopen. Slikken zijn zandbanken, veelal gelegen tussen schorren en geulen, die elke dag twee keer onderlopen, en waar beschermde vogelsoorten, steltlopers, eten zoeken. Het kabinet greep het plan van het waterschap aan als laatste strohalm om geen polder onder water te hoeven zetten. Daar wilde de Tweede Kamer immers liever niet aan. Ook in Zeeland is veel weerstand tegen het prijsgeven van landbouwgrond.

Maar na het negatieveoordeel van Grontmij overhet alternatieve plan, en ook na kritiek van de Europese Commissie, noemde het kabinet de ontpoldering van de Hedwigepolder op de grens met Vlaanderen „onontkoombaar”.De Kamer praat er deze week over, maar lijkt zich bij het kabinetsbesluit neer te leggen. De onderzoekers van Grontmij oordeelden in het rapport dat nieuwe schorren geen extra estuariene natuur opleveren, omdat deze worden aangelegd op bestaande slikken. Die slikken verdwijnen, terwijl ze karakteristiek zijn voor de natuur in een getijdegebied

Waterschap oneens met Grontmij over Hedwigepolder

.„Buitendijkse schoraanleg leidt niet tot verbetering van de staat van instandhouding van het estuarium”,aldus het rapport. De onderzoekers hebben de plank misgeslagen, meent bedenker Provoost.

De aanleg van schorrengaat helemaal niet ten koste van slikken. Provoost: „We leggen die schorren op bestaande slikken.Wat de onderzoekers buiten beschouwing laten, is dat er óók nieuwe slikken bijkomen. We maken slikken door baggerspecie afkomstig van de verdieping van devaargeul slim te storten, aan de randen van die nieuwe schorren.”De onderzoekers van Grontmij spreken dat tegen. Projectleider Mark Koning: „Er is driehonderdhectare nieuwe natuur nodig. Die haal je niet door de aanleg van schorren op bestaande slikken. Er zijn onvoldoende geschikte locaties in de Westerschelde om slikken aan te leggen die de verdwenen slikken moeten vervangen.”Bovendien, zeggen de onderzoekers, is het effect van het slim storten van baggerslib onzeker. „Je moet nog maar afwachten of dat slib daadwerkelijk leidt tot de gewenste vorming van slikken. Die onzekerheid is de reden dat de Raad van State de vergunning voor de verdieping van de vaargeul voorlopig heeft geschorst.”Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen vindt dat naar de Westerscheldete zeer vanuit louter ecologisch perspectief wordt gekeken.Provoost: „Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de Westerschelde te versterken. Op die integrale afweging is ons plan op gericht. Maar vanuit sectoraal ‘natuurdenken’ is ons plan nu afgewezen.”De onderzoekers van Grontmij zien dat anders. Mark Koning:„We hebben niet alleen gekeken naar de effecten van het schorrenplan voor de ecologie. We hebben ook gekeken naar effecten op veiligheid, stroomsnelheid, scheepvaart en recreatie. Maar er ligt een opgave om aan natuurherstel tedoen. En met het plan van het waterschap haal je die opgave niet.”Ten slotte vraagt het waterschap zich af, hoe de Grontmij-onderzoekers het alternatieve schorrenplan hebben kunnen afwijzen, terwijl een dergelijk plan van de provincie voor andere delen van Zeeland zijn goedgekeurd door ministerVerburg (Landbouw en Natuur,CDA). Provoost: „De provinciale plannen voldoen aan de Europese norm. Waarom dit plan dan niet?”

Natuurorganisaties willen absolute zekerheid over natuurcompensatie voor ze de rechtszaak tegen verdieping van de Westerschelde staken.

 

De Vogelbescherming en de Zeeuwse milieufederatie hebben hun procedure bij de Raad van State tegen het verdiepen van de Westerschelde nog niet ingetrokken. De Vogelbescherming is blij met het besluit van het kabinet eerder deze maand om alsnog de Hedwigepolder onder water te zetten, maar de organisatie ziet dat slechts als ’een eerste stap’.

De afspraak in het Scheldeverdrag is immers om 600 hectare natuur te creëren, en met de ontpoldering wordt maar 300 hectare gerealiseerd. Pas als er nog eens 300 hectare natuur wordt gevonden in Zeeland binnen de dijken – zoals vastgelegd in het Scheldeverdrag – overweegt de Vogelbescherming om de in gang gezette procedure bij de Raad van State in te trekken.

Lees dit krantenbericht als pdf


 

 

Hedwigepolder ligt er nu nog prachtig bij

Bekijk hier de wandeling (routekaart en gps)

AMSTERDAM - Binnenkort gaat de Hedwigepolder weer onder water als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Dat valt te billijken, want de mens kan maar niet blijven doorgaan alle ruimte in te pikken.

Toch gaat de bewering van sommige voorstanders dat de Hedwigepolder „toch niet meer is dan een paar honderd hectare uien en aardappelen" mij veel te ver. Want je zult maar honger hebben! En dat is volgens kortgeleden gepubliceerde cijfers van de Verenigde Naties voor meer dan een miljard mensen dagelijks de harde realiteit. Het blijft dus wrang om 300 hectare vruchtbare akkers, met een geraamde, jaarlijkse opbrengst van zo'n slordige 4,5 miljoen kilo voedsel, onder water te zetten.

Read more: Tonnen voedsel onder water…

'Eerste Kamer, hou voet bij stuk'

  Bron: P.Z.C zaterdag 05 juli 2008

PERKPOLDER - De Eerste Kamer moet dinsdag voet bij stuk houden. Vasthouden aan de eis dat het onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag met Vlaanderen wordt gehaald. Het is de enige zekerheid om te voorkomen dat ontpolderd wordt.

Met die boodschap oogstte Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) gisteren veel bijval tijdens een volksvergadering van het actiecomité Red onze Polders op de zeedijk bij Perkpolder. Ook zijn mededeling dat de SP tegen het hele verdrag stemt, omdat er ook de derde verdieping van de Westerschelde inzit, kon op instemmend opgestoken schoppen rekenen.

De ongeveer 150 anti-ontpolderaars kregen waar voor hun geld. Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) speelde handig in op de gevoelens. "Ik ben tegen ontpolderen en geloof in alternatieven. Willen we in Nederland nog wel goede landbouwgrond opofferen voor natuur? In plaats van een moeras of zilte natuur maken, kunnen we beter ons huidige cultuurlandschap instandhouden."

Statenlid Johan Robesin (Parij voor Zeeland) scoorde eveneens voor open doel. "Wij voeren strijd tegen welke vorm van ontpolderen ook en gaan door tot de laatste druppel bloed en zweet."

Gedeputeerde Frans Hamelink (CU) hield de rug recht. "We moeten niet denken dat we hier een wereldprobleem als het voedseltekort kunnen oplossen." Hij beklemtoonde dat besluiten uitgevoerd moeten worden.

De mosselsector heeft zich aangesloten bij het actiecomité en kreeg van de politici een hart onder de riem gestoken. Naast spandoeken tegen ontpolderen, waren op de dijk ook veel uitingen tegen de natuur- en milieubeweging geplant. Steun was er voor het plan om in Zeeuws-Vlaanderen grootschalige zonne-energie te ontwikkelen. Op de Plaat van Hontenisse kan dat in combinatie met natuurherstel als alternatief voor ontpolderen.

Bron: BN De Stem
Dinsdag 11 september 2007 - MIDDELBURG -

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet opnieuw met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering. Bij een werkbezoek aan Zeeland bleken CDA, VVD, SP, SGP, CU en PVV tegen gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. De ontpoldering is afgesproken in de Scheldeverdragen, maar de eigenaren weigeren hun grond prijs te geven. Het kabinet zou nu moeten vragen de ontpoldering van beide gebieden uit de verdragen te halen.

Bron: Reformatorisch Dagblad 

NIEUW-NAMEN - Het verzet tegen ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen wordt grimmiger. Donderdag organiseerden zo’n 200 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen een volksverzet op een dijk in de Hedwigepolder. De deelnemers waren daarbij gewapend met schoppen en spaden.

 

Het volksverzet donderdag is georganiseerd door een voorbereidingsgroep, waar behalve het actiecomité tegen ontpoldering ook diverse mensen op persoonlijke titel zitting hebben. Onder hen is de voormalige Zeeuwse gedeputeerde M. Le Roy (PvdA), die als fel tegenstander van ontpoldering de actievoerders gisteren een hart onder de riem stak.

Read more: Verzet tegen ontpoldering in Zeeland verhardt zich

Op de hoogte blijven