De Europese Commissie kan Nederland niet dwingen via een rechtszaak de Hedwigepolder onder water te zetten. Dat geven de EU-diplomaten ruiterlijk toe in een document dat in handen is van de Telegraaf.
Het geheime stuk dient als achtergrondinformatie voor Brusselse ambtenaren in het zeer complexe en politiek gevoelige dossier.Vorige week maakte de Europese Commissie bekend een inbreukprocedure te starten. Ons land krijgt van eurocommissaris Potocnik (Milieu) twee maanden de tijd om uit te leggen waarom Nederland zijn "verplichtingen"niet nakomt.Is dit niet naar tevredenheid, dan stapt Brussel naar het Europese Hof in Luxemburg dat boetes op kan leggen.De kans dat de EU-rechters Nederland dwingen de Hedwigedijken door te prikken is nihil, zo bevestgt het interne document dat onder verantwoording valt van de Vlaming Kurt Vandenberghe, de hoogste ambtenaar van Potocñik. Het enige dat gedaan kan worden, is controleren of Nederland zich aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn houdt. Daarin wordt de Hedwigepolder niet genoemd. Nederland kan dus zelf kijken, welk natuurherstel wordt uitgevoerd.
De Tweede Kamer heeft opheldering van staatssecretaris Bleker (Landbouw) gevraagd over de inbreukprocedure
Vlaanderen had al eerder aangekondigd een arbitragezaak tegen ons land aan te spannen om de naleving van het Scheldeverdrag te controleren. In het verdrag wordt het ontpolderen wel genoemd als natuurherstel.
MAAR ER IS IN HET INTERNATIONALE VERDRAGENRECHT EEN BEGINSEL WAARBIJ EEN STAAT ZICH KAN TERUG TREKKEN UIT EEN VERDRAG ALS DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN VERANDERD.
De juristen van dhr. Gery De Cloedt, de Belgische eigenaar van de polder, zijn van mening dat de door Vlaanderen en Nederland aangewezen arbiters hier rekening mee zullen houden. 

Laten we hopen dat door die gang naar Luxemburg nu ook de andere rapporten over natuurherstel de aandacht krijgen.
De tijd tikt voort.....inzichten veranderen.......natuurherstel doet de natuur meestal zelf...,,niet als de mens opnieuw natuur vernietigt voor havenbelangen en door ondeskundigheid.
Onze Groene Waarheid ligt IN de Westerschelde niet in het landschap dat ook natuur is.

Staat voor rechter gedaagd om ontpoldering af te dwingen

MIDDELBURG - De Vogelbescherming Nederland daagt de Nederlandse Staat voor de rechter om een snel begin van het natuurherstel in de Westerschelde af te dwingen

.cid_part3_06090407_04030007jswebsolutions zie ook de link uit de PZC:


http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8876632/Staat-voor-rechter-gedaagd-om-ontpoldering-af-te-dwingen.ece

Staat voor rechter gedaagd om ontpoldering af te dwingen

 

Vogelbescherming versus de Staat der Nederlanden!

MIDDELBURG - De Vogelbescherming Nederland daagt de Nederlandse Staat voor de rechter om een snel begin van het natuurherstel in de Westerschelde af te dwingen.

Daarbij gaat het onder meer om ontpolderen van de Hedwigepolder. "Uit onderzoek van juristen blijkt dat we een heel sterke zaak hebben", zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. "Anders zouden we dit niet doen."

 

cid_part3_06090407_04030007jswebsolutions

Zie ook link:

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8876632/Staat-voor-rechter-gedaagd-om-ontpoldering-af-te-dwingen.ece

 


Bleker besprak alternatieven Hedwigepolder

(Novum) - Twee andere polders in Zeeland zijn in beeld als alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van welingelichte bronnen. De bronnen worden aangehaald in een rapport van Deltares dat in opdracht van het kabinet zocht naar alternatieven voor de omstreden ontpoldering van de Hedwigepolder.

Zie link: http://binnenland.nieuws.nl/645152/bleker_besprak_alternatieven_hedwigepolder


In de PZC van maandag 24 mrt werd danig gereageerd op het artikel in de PZC over het kamerdebat PVV contra Dhr Nijpels met betrekking tot de plannen voor ontpoldering van Hedwige-polder.

 

Hieronder de ingezonden brief naar de PZC  van dhr Jaap Schijve :


In de PZC van 24 maart wordt bericht over ergernis door een uitspraak van Nijpels over het ontpolderen van de Hedwigepolder. Hij heeft bij herhaling gezegd dat de keuze voor de Hedwigepolder gebaseerd was op onderzoek van het bureau Deltares.
Het is verbijsterend hoe Nijpels uit het rapport van Deltares deze conclusie getrokken heeft.
Deltares vergeleek 7 verschillende plaatsen voor ontpolderen.
In het samenvattend rapport van Deltares staat letterlijk het volgende:
"De Hedwigepolder is de meest ongunstige plek om een ontpoldering te situeren.

De initiële voordelen zijn kleiner, en de lange termijn nadelen zijn groter en treden eerder op dan bij een meer zeewaarts gesitueerde ontpoldering." . Het rapport is ook negatief over binnendijks ontpolderen.
Weer een citaat: "Alleen de ontwikkeling van schorgebieden met cyclische successie leidt tot duurzaam hoogwaardig natuurherstel, door "behoud van areaal, van dynamiek en van natuurwaarde".".
Het laatste citaat geeft aan dat naar buitendijks natuurherstel gezocht moet worden.
Jaap Schijve, Retranchement

Zie ook reacties: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8381953/PVV-geergerd-door-uitspraak-Nijpels-over-Hedwigepolder.ece

bron: www.bbc.co.uk/news/business

 

3 September 2010

UN calls meeting on food price concerns

The summer heatwave destroyed crops in many parts of Russia

The United Nations' food agency has called a special meeting of policy makers to discuss the recent rise in global food prices.

The announcement came after Russian Prime Minister Vladimir Putin extended the country's ban on grain exports on Thursday.

This added to fears that prices of food staples would continue to rise.

The meeting will take place on 24 September, probably in Rome, the UN Food and Agriculture Organization said.

"In the past few weeks, global cereal markets experienced a sudden surge in international wheat prices on concerns over wheat shortages," the agency said.

"The purpose of holding the meeting is for exporting and importing countries to engage in constructive discussions on appropriate reactions to the current market situation."

Heatwave

Mr Putin did not say when exactly the Russian grain export ban, originally to run from 15 August to 31 December, would be lifted, but said that it would not be before next year's harvest had been reaped.

Continue reading the main story

WHEAT FUTURES US CENTS/BUSHEL

LAST UPDATED AT 02 SEP 2010, 18:45 GMT

price

change

%

680.75

0.00

0.00

More data on this commodity

Russia is one of the world's biggest producers of wheat, barley and rye and was hit hard by a drought this summer.

The heatwave destroyed crops in many parts of the country, pushing food prices up.

This year's crop could be as low as 60 million tonnes, but Russia needs almost 80 million just to cover domestic consumption, analysts say.

Other key grain producers have also reported shortages, causing the price of wheat to rise more than 50% since the beginning of July.

High food prices have triggered riots in Mozambique this week in which seven people have died.

But despite concerns about rising prices, analysts say global grain supplies are more abundant than they were two years ago.

In 2007-08, severe food shortages sparked riots in countries across the world.

 

hulst2februari

foto protestactieBRESKENS - De actiegroepen tegen ontpoldering, het actiecomité Waterdunen Nee en het Zeeuws-Vlaams Platform bundelen de krachten tegen de ontpolderingsplannen in Zeeuws-Vlaanderen. Door de veertig polders is zaterdag 12 december een trekker-estafette om een fel protest tegen ontpoldering te laten horen.

"We mobiliseren onze troepen. We zitten op ramkoers", zegt Willy Dobbelaer van Red onze Polders. "We trekken ten strijde. We zijn niet tegen de vergroting van de haven van Antwerpen en de verdieping van de Westerschelde maar wel tegen ontpolderen."

 

De protesttocht bestaat uit vier etappes. Het vertrek is om 09.00 uur bij restaurant De Witte Koksmuts in de Leopoldpolder bij Retranchement. Het eindpunt is taverne de Schoof in de Prosperpolder. Het is de bedoeling dat per etappe 25 tot vijftig trekkers door de polder rijden.

bron: PZC

Bekijk de foto's van deze actie in de fotogalerij

 

Het alternatieve plan om niet te hoeven ontpolderen is op verkeerde gronden afgewezen, meent de bedenker. Deze week wordt een spoeddebat over de Hedwigepolder verwacht.

bron NRC
Door onze redacteur Arjen Schreuder

Breskens, 2 nov. Het voelt of een voetbalteam met 3-0 heeft verloren terwijl alle treffers in buitenspelpositie zijn gemaakt. Adrie Provoost: „Alsof tijdens het duel de spelregels zijn veranderd.”

Tot drie keer toe werd een alternatief van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder afgewezen. Eerst door de commissie-Maljers. Daarna door de commissie-Nijpels. En door een consortium onder aanvoering van Grontmij. Alle drie keren is het plan „verkeerd begrepen” of „onvolledig beoordeeld”, zegt bedenker Adrie Provoost, hoofd waterkeringen van  waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Het plan van het waterschap voorzag in de aanleg van schorren langs de oevers aan weerszijden van de Westerschelde. Met dit plan zou de natuur in en langs de Westerschelde worden versterkt en daardoor zou ontpoldering overbodig worden. Schorren zijn begroeide zandplaten die alleen bijhoog tij onder water lopen. Slikken zijn zandbanken, veelal gelegen tussen schorren en geulen, die elke dag twee keer onderlopen, en waar beschermde vogelsoorten, steltlopers, eten zoeken. Het kabinet greep het plan van het waterschap aan als laatste strohalm om geen polder onder water te hoeven zetten. Daar wilde de Tweede Kamer immers liever niet aan. Ook in Zeeland is veel weerstand tegen het prijsgeven van landbouwgrond.

Maar na het negatieveoordeel van Grontmij overhet alternatieve plan, en ook na kritiek van de Europese Commissie, noemde het kabinet de ontpoldering van de Hedwigepolder op de grens met Vlaanderen „onontkoombaar”.De Kamer praat er deze week over, maar lijkt zich bij het kabinetsbesluit neer te leggen. De onderzoekers van Grontmij oordeelden in het rapport dat nieuwe schorren geen extra estuariene natuur opleveren, omdat deze worden aangelegd op bestaande slikken. Die slikken verdwijnen, terwijl ze karakteristiek zijn voor de natuur in een getijdegebied

Waterschap oneens met Grontmij over Hedwigepolder

.„Buitendijkse schoraanleg leidt niet tot verbetering van de staat van instandhouding van het estuarium”,aldus het rapport. De onderzoekers hebben de plank misgeslagen, meent bedenker Provoost.

De aanleg van schorrengaat helemaal niet ten koste van slikken. Provoost: „We leggen die schorren op bestaande slikken.Wat de onderzoekers buiten beschouwing laten, is dat er óók nieuwe slikken bijkomen. We maken slikken door baggerspecie afkomstig van de verdieping van devaargeul slim te storten, aan de randen van die nieuwe schorren.”De onderzoekers van Grontmij spreken dat tegen. Projectleider Mark Koning: „Er is driehonderdhectare nieuwe natuur nodig. Die haal je niet door de aanleg van schorren op bestaande slikken. Er zijn onvoldoende geschikte locaties in de Westerschelde om slikken aan te leggen die de verdwenen slikken moeten vervangen.”Bovendien, zeggen de onderzoekers, is het effect van het slim storten van baggerslib onzeker. „Je moet nog maar afwachten of dat slib daadwerkelijk leidt tot de gewenste vorming van slikken. Die onzekerheid is de reden dat de Raad van State de vergunning voor de verdieping van de vaargeul voorlopig heeft geschorst.”Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen vindt dat naar de Westerscheldete zeer vanuit louter ecologisch perspectief wordt gekeken.Provoost: „Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de Westerschelde te versterken. Op die integrale afweging is ons plan op gericht. Maar vanuit sectoraal ‘natuurdenken’ is ons plan nu afgewezen.”De onderzoekers van Grontmij zien dat anders. Mark Koning:„We hebben niet alleen gekeken naar de effecten van het schorrenplan voor de ecologie. We hebben ook gekeken naar effecten op veiligheid, stroomsnelheid, scheepvaart en recreatie. Maar er ligt een opgave om aan natuurherstel tedoen. En met het plan van het waterschap haal je die opgave niet.”Ten slotte vraagt het waterschap zich af, hoe de Grontmij-onderzoekers het alternatieve schorrenplan hebben kunnen afwijzen, terwijl een dergelijk plan van de provincie voor andere delen van Zeeland zijn goedgekeurd door ministerVerburg (Landbouw en Natuur,CDA). Provoost: „De provinciale plannen voldoen aan de Europese norm. Waarom dit plan dan niet?”

Op de hoogte blijven