Eigenaar : gift aan is omkoping:

Het lijkt vanuit het Kabinet een poging met geld Hulst om te kopen. Net zoals onder leiding van Antwerpen de regering overgehaald is haar grondgebied in te ruilen voor "zilveringen" waar Provinciale Staten ook oren naar hadden ??

 
 
 

 Wij lazen voor U op Standplaats.nl
Johan Robesin's Column:
Rechter zwijgt opvallend lang over onteigening Hedwigepolder.
zie de site:

 

Beste Nieuwsbrieflezers van Red onze Polders,

In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een evenement bij de IJssel, zie onderstand bericht en in de bijlage de folder.

Bij de IJssel is men bezig met ruimte te maken voor de rivier. 4 x per 100 jaar is er kans op overstroming. Er worden bruggen in het landschap gebouwd, een hoogwatergeul, dijken aangelegd enz. 12 boeren zijn vertrokken. Eind van het jaar zou het klaar moeten zijn. Ook hier heeft het gebeuren een groot impact voor de omgeving.

De stichting IJsselhoeven organiseert in mei een aantal voorstellingen op locatie, waarin naar voren komt  hoe de verschillende organisaties, boeren, burgers, natuur, waterschap dit gebeuren beleeft. Interessant, de moeite waard om erheen te gaan en mee te maken.

Via onderstaande link kunt u de film “Oratorium zonder Doel”  over het dorp Doel en de polders bekijken.

http://www.canvas.be/video/oratorium-zonder-doel

Op facebook ziet u bij Chris de Stoop een film over de uitreiking van het laureaat voor zijn boek “Dit is mijn hof”.

Vriendelijke groet

Magda en Nout de Feijter

 

ANTWERPEN

De toekomst van de Antwerpse haven is alleen veilig te stellen door ook havenactiviteiten te ontwikkelen in de monding van de Westerschelde. Dat is nodig, omdat Antwerpen de schaalvergroting in de containerscheepvaart nooit kan bijbenen.

DOOR HARMEN VAN DER WERF

Twee sprekers op het internationale congres World Water Works in Antwerpen, Frans Koch van de Koch Adviesgroep architecten en ingenieurs in Terneuzen en Goes én Thijs de Boer van de associatie van waterbouwkundigen Pianc, braken daar gisteren een lans voor. Hun plannen verschillen, maar het idee erachter is hetzelfde. Het zal binnen nu en dertig jaar economisch voordeliger en voor de natuur gunstiger zijn grootschalige havenactiviteiten in het Scheldegebied naar zee te brengen.

Koch toonde in computeranimaties een uitgewerkt plan voor een containertransferium ter hoogte van Vlissingen. De grootste containerschepen leggen daar aan de zeezijde aan, waarna met speciale containerkranen de lading wordt overgeheveld naar kleinere shuttleschepen die zijn afgemeerd aan de Westerschelde-zijde. Deze shuttleschepen kunnen tweeduizend standaardcontainers vervoeren tussen het transferium en Antwerpen. De haven van Antwerpen behoudt zo haar positie en is van de baggerkosten voor het op diepte houden van de vaargeul in de Westerschelde af, omdat de shuttleschepen maar vijf meter diep steken.

In Kochs plan maakt een stormvloedkering deel uit van het containertransferium. Die ingreep is volgens hem noodzakelijk vanwege de voorspelde zeespiegelstijging. Koch onderkent dat dit vloeken in de kerk is in Antwerpen, maar er valt naar zijn mening niet aan te ontkomen. Anders zullen zich ernstige overstromingen voordoen, zeker in en rond de stad.

Thijs de Boer van Pianc, een in 1885 opgerichte, wereldwijd actieve vereniging, ging minder ver dan Koch. Al was zijn plan voor een voorhaven in de monding van de Westerschelde zeker ook revolutionair. De voorhaven moet op een kunstmatig eiland komen van acht vierkante kilometer. De Boer wil de afvoer van de goederen die daar worden gelost, regelen over land en over water. De weg- en spooraansluiting moet richting het zuiden komen, dus naar België, via een brug of tunnel. De voorhaven kan in De Boers visie ook dienen als golfbreker, waarmee hij een antwoord geeft op de verwachte zeespiegelrijzing.

Zowel Koch als De Boer realiseert zich dat hun plannen er futuristisch uitzien. Koch: "We moeten hiermee aan de slag om voorbereid te zijn op de toekomst. Elders in de wereld zijn ze hier ook mee bezig."

Minister protesteerde over werkwijze lobbyist Ben Bot

Is Lobbywerk vóór of na een politieke loopbaan nu wel zo verstandig? Neen, maar het grote geld dan???
Bij oud-bewindsman Ben Bot lopen diplomatie in dienst van de overheid en commercieel lobbywerk in elkaar over.
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel, PvdA) heeft bij scheepsbouwer Damen Shipyards geprotesteerd tegen de werkwijze van oud-minister Ben Bot, die door Damen als lobbyist was ingehuurd. Dat blijkt uit onderzoek vanNRC.
Bot bewerkte vanaf 2008 de Europese Commissie om vast te houden aan de eis dat ABN Amro, na door de Staat te zijn gered, zijn onderdeel Hollandsche Bank-Unie (HBU) moest afstoten.
Hij deed dat als lobbyist voor Deutsche Bank, de enige potentiële koper voor HBU, wat de prijs zou drukken. Bots lobby bleef ‘onder de radar’. * zie noot
Dat hadden we wel willen weten”, zegt Jan de Wit, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel die in 2011 de HBU-deal reconstrueert. „Het pleit eens te meer voor meer transparantie onder lobbyisten.”
Bot, van 2003 tot 2007 minister van Buitenlandse Zaken (CDA), probeerde in 2014 van Ploumen een verklaring van geen bezwaar te krijgen voor de export van marineschepen van Damen. Maar dat deed hij in een gesprek met de minister dat hij had gevraagd in een niet-commerciële hoedanigheid: als bestuurder van Radio Nederland Wereldomroep en als voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie. Bot had gezegd dat hij wilde praten over de situatie in Egypte.

* Eenmaal vanonder de radar of uit de bewaarstand gaat elke vis stinken!

DEN HAAG - Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot heeft nooit gelobbyd voor de verdieping van de Westerschelde en het onder water zetten van de Hedwigepolder. Dat zegt hij als reactie op de beschuldoiging van Gerry De Cloedt, eigenaar van de Hedwigepolder, dat hij zijn rol als minister zou hebben vermengd met die van lobbyiste voor de Antwerpese Haven.
De Cloedt baseert zich op een artikel in NRC Handelsblad,waarin de voormalige premier van Vlaanderen Bart Somers zegt: "Mede dankzij Bot werd binnen één jaar een voorlopig akkoord bereikt over de verdieping.
Begin 2005 werden de Scheldeverdragen tussen  Nederland en Vlaanderen afgesloten  waarin behalve de verdieping van de Westerschelde ook de ontpoldering van de Hedwige werd geregeld..
Bot werkte in 2003 voor de Antwerpse haven. Eind dat jaar werd hij minister van Buitenlandse Zaken.

"U moet niet geloven wat er in NRC Handelsblad heeft gestaan", reageert Bot. "In België had ik de Hedwigepolder niet in mijn dossier. Toen ik in de ministerraad kwam ook niet. Ik heb nooit iets met de Hedwigepolder te maken gehad. Voor ik in het kabinet zat had ik zelfs nog nooit van die polder gehoord."De internationale Scheldeverdragen waren in Nederland de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister Karla Peijs en de toenmalige staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, allebei van Verkeer en Waterstaat.

Waar rook is, daar is vuur! Waarom een k ort geding van Bot tegen NRC ? Toevallig niet waar? Wat te doen tegen dat misbruik?
Opening van zaken en ook een verbod op lobbywerk voor alle politic om te werken als lobbyist zowel vóór als ook na hun functie in de politiek!  

Uit Dagblad "De Stem".

Eigenaar Hedwige is woedend op Ben Bot

GOES

Gery De Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder, is woedend op voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Die zou zijn rol als minister hebben vermengd met een eerdere rol als lobbyist van de Antwerpse haven, 'notabene de drijvende kracht achter de ontpoldering'.

DOOR ERNST JAN ROZENDAAL

Bot was minister in 2005, het jaar dat met Vlaanderen de Scheldeverdragen zijn afgesproken. Daarin werd niet alleen de derde verdieping van de Westerschelde geregeld, maar ook de ontpoldering van de Hedwigepolder.

Vorige week publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin wordt beweerd dat Bot in 2003 lobbywerk verrichtte voor de haven van Antwerpen. Bart Somers, de voormalige premier van Vlaanderen, zegt in het artikel dat door Bot, die eind 2003 minister werd, een politiek akkoord over de verdieping 'in een stroomversnelling' kwam.

In juni 2011 ijverde Bot, die toen geen minister meer was, in de Volkskrant voor het nakomen van de Scheldeverdragen en dus het onder water zetten van de Hedwigepolder. Juist op dat moment probeerde de toenmalige staatssecretaris Henk Bleker, net als Bot lid van het CDA, een alternatief te vinden voor ontpoldering van de Hedwige. Toen Hans Mieras, de raadsman van De Cloedt, hem destijds daarover om opheldering vroeg, zou Bot hebben geantwoord dat hij 'volstrekt neutraal tegenover' de Hedwigekwestie stond en gewoon had betoogd dat het Scheldeverdrag moest worden uitgevoerd. Mieras: "We weten nu dus dat hij daar niet neutraal tegenover stond. Vermoedelijk is hij onder Vlaamse druk gezet en misschien wel betaald. De Cloedt is hier woedend over. Hij vecht nog steeds voor zijn polder en dit bevestigt voor hem dat er achterkamertjespolitiek is bedreven." De Cloedt en Mieras beraden zich op stappen tegen Bot.

De oud-minister vindt de aantijgingen onzin. "U moet niet geloven wat er in NRC Handelsblad heeft gestaan", reageert hij. "In België had ik de Hedwigepolder niet in mijn dossier. Toen ik in de ministerraad kwam ook niet. Ik heb nooit iets met de Hedwigepolder te maken gehad. Voor ik in het kabinet zat, had ik zelfs nog nooit van die polder gehoord."

Is er een spel gespeeld in het tot standkomen van overeenkomsten met Vlaanderen?.

 

Wie kun je nog vertrouwen in de politiek??

Zijn we teruggekeerd in de 16de eeuw, toen kerk en staat ook rot en verdorven waren en de bevolking in opstand kwam?
HET LIJKT ER OP!
De aandacht voor de schilderijen van Jeroen Bosch , in deze tijd, nemen ons mee naar die verdorvenheid die vooraf ging aan genoemde opstanden en onvrede onder de bevolking . 
Alleen kunnen die straks  niet uitgevochten worden op slagvelden en door afzonderlijke staten. We leven in een wereld van Brandhaarden die overal bezig zijn op te laaien.Onbeheersbaar.!

Bijeenkomst kwartiermakers Gebiedscooperatie Buijtenland van Rhoon 
“Het lijkt positief” - “eerst zien en dan geloven” - waarin wel een aantal zaken werden voorgesteld / benoemd die het merendeel van de aanwezigen als muziek in de oren klonk. Nu maar hopen dat dit hogerop bij Provincie, Tafel van Borging en Tweede Kamer ook zo wordt beleefd en gehonoreerd.
Dat is het gevolg van het verzoek( ruim 40.000 handtekeningen) tot opnieuw behandelen in de Tweede Kamer. 
 Jammer dat wij geen 40.000 handtekeningen konden verzamelen!

Hierbij een filmopname van de bijeenkomst 30 januari van REDONZEPOLDERS te Westdorpe. 
 
 
 
 
Bijlagen
 
 
 
 

Gecontroleerde inudatie

Na de eerste oproer werd via bemoeienis van Dhr Nijpels de  commissie  Maljers ingesteld om de burgers en instanties gelegenheid te geven alternatieve te geven inzake het onder water ztten van talloze poldergebieden langs de oevers van de Westerschelde.Een 10 tal voorstellen waren variaties op het plan Waterduenen, waarbij de dijken in tact werden gelaten, met op meerdere plaatsen doorlaatsluizen .Boeren kregen het beheer. Niet de hele polder kwam onder het zoute water. In noodsituaties kon het hele gebied als potpolder worden gebruikt door de boerderijen op terpen te plaatsen. Toepassingen van zilte cultuur. Kweken van vis en schelpdieren behoorden tot de mogelijkheden.

Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers) 
 Documenten zie rapport Maljers op blz 49  klik dus hiervoor op   maljers_rapport

In onderstaand verslag zijn de voorstellen beoordeeld met de kennis van zaken in 2006
Dat is 10 jaar geleden. Die inzichten zijn toegepast op het hele arsenaal van polders langs de oevers van de Westerschelde, waarin meerdere eigenaren wonen en ook bevolking. De inzichten inzake natuurherstel zijn achterhaald. Wat blijft is de besluitvorming in een verdrag met een buurland. Hoe die ontpoldering plaats vindt staat niet beschreven in dat verdrag. 
In dat verdrag staat enkel dat de Hedigepolder onder water moet. Niet meer en niet minder! De Nederlandse Staat bepaalt de wijze waarop. De inzichten van 2005 zijn niet meer voor Europa te verdedigen!! De afwijzende kritiek in dit onderstaand rapport is niet meer van toepassing op de Hedwigepolder met één eigenaar. Dan kan in die polder de zeewering worden gespaard en wordt de vernietiging niet onherstelbaar!!        

 

 Alternatief 5g Uit het rapport Maljers over Binnendijkse zoute natuur
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde blz  49 in dat Maljersrapport.
Beschrijving van het alternatief Er is een aanzienlijk aantal (10) voorstellen ingediend die erop neerkomen dat de bestaande primaire waterkering wordt gehandhaafd, maar waar nodig voorzien
wordt van in- en uitlaatwerken om zout water toe te laten en enige waterstandsvariatie te creëren in de achterliggende polder. Doel is de ontwikkeling van binnendijkse natuur, eventueel in combinatie met zilte landbouw. Soms betreft het bestaande natuur (bijv. de Zwaakse Weel), soms een bestemmingsverandering van landbouwgebied. Vaak wordt voorgesteld de boeren een rol te geven in de ontwikkeling en het beheer van de nieuwe natuurgebieden. Het project Waterdunen in de Oud-Breskenspolder en aangrenzende polders bij Breskens is een voorbeeld van dit type alternatief. Het gaat in dat geval om een project in het kader van het aanpakken van zwakke schakels in de kustverdediging. Een gebied van omstreeks 340 hectare wordt deels ingericht voor verblijfsrecreatie, deels als
recreatienatuur en deels als natuurgebied. Voorzien is dat op beperkte schaal zout water wordt ingelaten. Beschrijving huidige situatie, met name wat flora en fauna betreft De meeste voorstellen hebben betrekking op landbouw-gronden, maar er zijn ook voorstellen die betrekking hebben op kreekresten en laaggelegen zilte terreinen. De huidige situatie bij Waterdunen betreft een camping en
terrein voor verblijfsrecreatie in en onmiddellijk achter de duinen (ca. 80 hectare); het overige gebied is grotendeels landbouwgebied.
Technische uitvoerbaarheid De bouw van in- en uitlaatwerken is technisch goed mogelijk en er is in Nederland veel ervaring mee, zij het wellicht wat minder met voorzieningen die zowel in- als uitlaat mogelijk moeten maken. Een punt van aandacht is de verlegging, c.q. verlenging van de grens tussen zout en zoet water en de daarmee samenhangende verziltingsproblematiek. Juridische itvoerbaarheid De meeste benodigde grond zal particulier bezit zijn. Natuurbeschermingswetgeving (Vogel- en Habitat-richtlijnen, Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet)
De bedoelde gebieden zijn niet aangewezen als Natura-2000-gebied. Bij kleine getijverschillen binnendijks zullen deze alternatieven geen bijdrage van belang leveren aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de Westerschelde opleveren. Naarmate het getijverschil groter wordt, zal dat meer het geval zijn maar dan rijst de vraag wat het verschil met ontpolderen is.
Wijziging bestemming van (delen van) de polders moet worden doorgevoerd. Als het hier een primaire waterkering betreft, zal mogelijk door de provincie Zeeland als beheerder van de waterkering een plan moeten worden opgesteld op basis van de Wet op de waterkering. Op basis van dat plan, dat met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure tot stand komt, worden alle besluiten gecoördineerd die betrekking hebben op de aanpassing van de waterkering. Daaronder zullen in ieder geval de benodigde bouwvergunningen vallen. De aanpassing van de waterkering lijkt in ieder geval mer-beoordelingsplichtig en is mogelijk mer-plichtig. Hydraulische en geomorfologische effecten Behalve lokaal bij de in- en uitlaatwerken, zijn er geen noemenswaardige effecten op de waterbeweging en de morfologie in het estuarium.  
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Ecologische effecten. Het alternatief voorziet er in dat in huidige zoete milieus zout water met enige getijbeweging wordt ingelaten.
Door de kleine hoeveelheid water zal de opslibbing in het binnendijkse gebied klein zijn. Dat geldt ook voor omvang van de biogeochemische processen (mineralisatie) in het gebied. Alleen indien het te inunderen gebied vlak ligt, is het mogelijk dat het gehele gebied verzilt en dat zich er een levensgemeenschap van slikken en/of schorren ontwikkelt. Met enig reliëf in het overstroomde gebied zal slechts een gedeelte van de oppervlakte in slik of schor veranderen. De plantengroei zal een zilt karakter hebben met meerdere soorten die ook op schorren thuishoren. Ook als broed-gebied zal zo’n gebied meerdere soorten vogels kunnen herbergen die ook op schorren broeden. Als voedselgebied voor vogels zullen de schorren in zo’n gebied mogelijk gelijkwaardig zijn aan buitendijkse schorren, maar de slikken zullen veel minder voedsel voor steltlopers bevatten dan buitendijkse slikken. Ook de kinderkamerfunctie voor jonge vis zal veel geringer zijn dan die van buitendijkse slikken. Naarmate meer water per getijperiode wordt ingelaten, zullen deze alternatieven meer gaan lijken op buitendijkse gebieden. Bij maximale waterinlaat, dus binnendijks een compleet getij, is er nauwelijks nog verschil maar dan rijst de vraag wat het verschil met ontpolderen nog is. In het geval van Waterdunen ligt het landbouwgebied op circa 1,2 m + NAP, terwijl het gemiddeld hoogwaterniveau omstreeks 2,0 m + NAP is (hoogwater bij dood tij en springtij gemiddeld resp. 1,5 en 2,4 m +NAP). Dat betekent dat met relatief kleine hoeveelheden zeewater hooggelegen slikken en schorren kunnen worden ontwikkeld, mits het getij vrijwel volledig wordt toegelaten.
Effecten op maatschappelijke functies (bewoning,landbouw, recreatie enz.) Voor de meeste voorgestelde binnendijkse zoute terreinen is landbouwgrond nodig, maar in sommige gevallen zou de nieuwe natuur in bestaande natuurgebieden moeten worden aangelegd. Via verzilting kan de landbouw in de omgeving van het nieuwe natuurgebied schade ondervinden. Anderzijds ontstaan mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in de recreatiesector.
Kosten De kosten betreffen grondverwerving, de bouw van in- en uitlaatwerken en mogelijk schadevergoeding aan aangrenzende agrarische bedrijven vanwege verzilting.Daarnaast beheerskosten, die waarschijnlijk niet volledig uit de opbrengsten te dekken zijn. 
Conclusie: Aspect Beoordeling. Natuur (negatief)-Juridische haalbaarheid twijfelachtig. Maatschappelijke haalbaarheid (negatief)-Kosten dekkend + Veiligheid ? Eindoordeel (negatief)

Voor de natuur zijn de zilte levensgemeenschappen niet overeenkomstig die in de Westerschelde, tenzij grote getijverschillen worden gerealiseerd. Met kleine getijverschillen wordt dus ook geen bijdrage geleverd aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding in de Westerschelde. Maatschappelijk is er het probleem dat ook voor dit alternatief landbouwgrond nodig is. Economisch zijn de kosten te overzien. De veiligheid blijft gewaarborgd. De Commissie is van mening dat de alternatieven met een geringe getij-invloed geen alternatief zijn voor ontpoldering. Naarmate de getij-invloed groter wordt, zoals gesuggereerd voor het plan Waterdunen, wordt de bijdrage aan de gunstige staat van instandhouding van de Westerschelde groter.
 

Op de hoogte blijven