Aan: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Juridische Zaken    Postbus 40219  8004 DE Zwolle

 Naam zender: ................................................................................................Adres:..........................................................

Postcode plaats:........................................................ ......................................datum:.....................................................

Inzake: bezwaarschrift

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het besluit tot voorlopige aanwijzing vergroting natuurgebied het Zwin met ca. 10 ha. aan Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder maak ik hierbij bezwaar tegen dit besluit.
De aanwijzing Natura 2000 op een gebied brengt vele regels en beperkingen voor dit gebied met zich mee. Het gebied dat wordt aangewezen ligt aan de rand. Direct naast dit gebied liggen woningen en landbouwgrond. Onduidelijk is wat de beperkingen zijn voor de personen die hier hun woning, bedrijf, of grond hebben liggen.
Gezien  de genoemde feiten dient de 10 ha. Zwin niet voorlopig als vergroting van het Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder te worden aangewezen.
Ik verzoek u dan ook mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren.
Verder sluit ik mij aan bij de argumenten in het het bezwaarschift van de Stichting "Red Onze Polders".

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Naam:

Handtekening:

De 40.000e handtekening is op de petitiesite geplaatst!
Vandaag  maandag 7 juli 2014 is de 40.000e handtekening een feit, ons (eerste) doel is bereikt en namens de Polderkinderen wil ik u allen ongelooflijk bedanken voor uw geweldige inzet.
Vooral dankzij uw steun, in wat voor vorm dan ook, zijn wij zover gekomen.
We gaan na het zomerreces de handtekeningen aan de Tweede Kamer aanbieden met het verzoek om het gehele plan zo snel mogelijk in de papiervernietiger te stoppen!
U bent hierbij van harte welkom. Als de datum bekend is zal ik u hier verder over informeren. Niettemin gaan we door met het inzamelen van handtekeningen.
Tot slot wens ik u namens de Polderkinderen een fijne zonnige zomer toe, mocht u onverwachts nog extra handtekeningen binnenhalen dan mag u deze altijd tot eind augustus naar mij of naar Sharona en Mariëlle de Klerk toesturen of in de bus doen. Hopelijk tot ziens,waarschijnlijk “ergens in september”, op het Binnenhof!
Met vriendelijke groet,
Namens de Polderkinderen
Ab Greijn, Kroon 72 3162VD RHOON

www.redpoldersrhoon.nl

De zitting RvS van 5 augustus a.s. is tot nader order geschrapt. Het plannen van een zitting tijdens de vakantieperiode is niet gebruikelijk.

Verder:
Sluit de overheid de ogen voor waterveiligheid?
Laat in een artikel van  "De Levende Delta" dhr. Wil Bormons weten.

De overheid was genoeg gewaarschuwd, maar na de Watersnoodramp mocht niemand zich afvragen wie er verantwoordelijk was voor de zwakke dijken en voor het gebrek aan coördinatie. Inmiddels zijn de waterschappen gefuseerd, is er een Unie van Waterschappen en een Adviescommissie Water, beschikken we over het Deltafonds en staat de Deltacommissaris aan het roer. Dat zou een veilig gevoel moeten geven, maar willen we het hoofd boven water houden, dan behoort het Deltaprogramma toch nog van koers te veranderen.  Klik op de volgende link om het hele verslag te lezen:
Sluit_de_overheid_de_ogen.doc

Het is eind 2012 als het kabinet be­sluit de Hedwigepolder onder wa­ter te zetten. Sindsdien voert het dat besluit met grote voortvarend­heid uit. Die voortvarende aanpak valt ook Europa op. De Europese Commissie complimenteerde de regering onlangs met de aanpak om de natuur in deWesterschel­de te herstellen. De Cloedt, eige­naar van de Hedwigepolder is en blijft tegen ontpoldering. Via ‘s lands hoogste rechtscollege, de Raad van State, probeert hij het ook tegen te houden. Maar wat als de rechter hem ongelijk geeft?Als het op een onteige­ning aankomt, zijn de pachters hun grond meteen kwijt. Blijft De Cloedt eigenaar van het na­tuurgebied Hedwigepolder, dan moet hij de pacht zelf beëindigen. Want.....
Als het zo ver komt, wil de eigenaar van de polder de ver­legging van de Westerschelde­dijk, het rooien van het geboomte en het struweel in het gebied en het graafwerk om de voorwaar­den te scheppen voor getijdena­tuur zélf ter hand nemen. Dat is geen grootdoenerij. De Cloedt staat aan het hoofd van de Group De Cloedt, gespecialiseerd in grond-, graaf- en baggerwerk. De Cloedt is bezig met de voorberei­ding van een procedure bij de pachtkamer van de rechtbank Zee­landWest- Brabant. om de pachto­vereenkomsten te ontbinden te­gen vergoeding van de schade die daar voor de pachters uit voort­vloeit. De Cloedt wil de Hedwigepolder zélf om­vormen tot een gebied met getij­denatuur en het beheer ervan zélf uitvoeren.
Binnen de randvoor­waarden die voor de getijdena­tuur in het gebied zijn gesteld, maar wel op een manier die leidt tot een resultaat dat hem bevalt.Beter dan het Sieperdaschor aan de noordkant van de Hedwigepol­der. Dit smalle gebied van 125 hec­tare was ook eigendom van de fa­milie De Cloedt. Deze zogeheten Selenapolder was in gebruik als landbouwgrond toen begin 1990 de op deze plek niet al te sterke Westerscheldedijk het bij een storm begaf en de polder vol liep. De Familie De Cloedt boden het onderge­lopen poldertje aan de natuurbe­schermingsclub Het Zeeuwse Landschap aan.Het resultaat is nu EEN GROOT RIETVELD!!Bij staatssecretaris Sharon Dijksma (Natuur) en minister Melanie Schultz (Infrastructuur) staat de deur open voor Gery De Cloedt.
STICHTINGSBESTUUR "RED ONZE POLDERS" blijft zich verzetten tegen elke vorm van het onder zout water zetten van polders!!
Maar vindt het alternatief van dhr De Cloedt beter dan wanneer "Het Zeeuwsch Landschap of elke andere overheidsinstantie dit snode plan gaat uitvoeren.

LEES OOK HET COMMENTAAR OP DE SITE :

ÏK MAAK MIJ ZORGEN"   http://www.ikmaakmezorgen.nl/   VAN 25 JUNI 2014

Wordt ook vrienden op facebook Reddepolders!

Reactie van waterbouwkundig ingenieur W.B.P.M.(Wil) Lases.
WATERFORUM Zuidwestelijke Delta.
 7 februari 2014 
 
De nieuwe Programmadirecteur van de Zuidwestelijke Delta
hield begin februari een voordracht voor De Levende Delta in de Stenge in Heinkenszand. Het verbaasde me dat de presentatie startte met een kaartje van de situatie in 1500. Het plaatje suggereerde dat de Westerschelde heel breed uitliep en dat we daarna veel hebben bedijkt. Bij dat kaartje hoort een heel verhaal, want anders ontstaat een verkeerde voorstelling.
In de loop der eeuwen heeft juist menselijk handelen de vergroting van de Westerschelde bevorderd.
Los van de nauwkeurigheid geeft het kaartje als begrenzing van water en land de toenmalige dijken aan.
Maar de grens tussen land en water is een andere dan de dijk. 
Want....Die dijken werden hoog op het land aangelegd met de hand, de schop en de kruiwagen, om niet bij de eerste de beste hogere vloed weggespoeld te worden bij de aanleg. Er was dus een hoop voorland, dat meestal wel gebruikt werd, maar meer en meer werd prijs gegeven aan de steeds verder opdringende zee. Bovendien was het nog erg ondiep in de Westerschelde. Voorts is dit een situatie van na de St-Maartensvloed van 1375 en de St-Elisabethvloeden, waarvan die van 1404 met name veel invloed heeft gehad.
Opmerking redactie: In het begin van de Middeleeuwen was "De Honte" een smalle zoetwaterrivier die later verbinding kreeg met de Schelde; ook invloed van de Noordzee werd steeds groter            

Buitensporige veenwinning
De St.-Maartensvloed heeft een groot deel van West-(zeeuws)Vlaanderen onder water gezet. Zelfs in het Oosten liep de boel onder als gevolg van buitensporige veenwinning. De Braakman ontstond en na 1404 kwam daar een tweede ondiepe geul bij, waardoor Biervliet een eiland werd. Het gaat dus niet alleen om de oppervlakte, zoals op dat plaatje, maar ook om de diepteligging en de hoeveelheid onbedijkt land. Ook de verziltingsopbouw was veel en veel lichter dan nu het geval is. Dat we daarna weer aan het herstellen gingen waar het voldoende hoog opgeslibd was, is logisch.
Militaire inundaties
Door de militaire inundaties tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) waarbij 3/4 van Zeeuws-Vlaanderen onder water werd gezet, veroorzaakte het, naast de ellende voor de polders, die men niet in de hand had, ook een enorme erosie van de Westerschelde als gevolg van de veel grotere debieten vanuit zee over de Westerschelde om al dat land te voorzien van vloed en eb.
Dit veroorzaakte eveneens het verlies aan polders langs de Westerschelde als gevolg van bezwijken van die beperkte dijkjes door de sterke stroming bij onder meer de Nieuwhofpolder (nu platen van Ossenisse), de Valkenissepolder (nu plaat van Valkenisse) en in 1715 de Polder van Namen (nu deel van het Land van Saeftinghe).

De zee bracht het zand terug
Toen na langdurige opslibbing van de geïnundeerde en geërodeerde polders het land weer werd hersteld door bedijking, werd het getij-volume minder en namen de stroomsnelheden op de Westerschelde af. De Westerschelde was toen zo geërodeerd, dat de zee in plaats van sediment te ontvangen, bijdroeg aan herstel van de Westerschelde, die te ruim was, door sediment te leveren. Normaal hoort de zee vanuit een estuarium het overtollige sediment te ontvangen voor de voordelta. De zee leverde tussen 1875 en 1950 nog zo’n 100 miljoen kubieke meter zand, dat we in de tweede helft van de 20e eeuw er weer in sneltreinvaart tegennatuurlijk uit haalde.
Onnatuurlijk verlies aan sediment, zandwinning en ontpoldering
Sediment wordt verloren aan de Zeeschelde, die door de Vlamingen veel te ruim is gemaakt, en nog altijd vindt zandwinning op de Westerschelde en de Zeeschelde plaats. Het gaat dus om menselijke ingrepen in de fysische natuur van de Westerschelde en Zeeschelde. De Westerschelde gaat nog steeds achteruit of die poldervernietigingsprojecten nu uitgevoerd worden of niet.
Van natuurherstel is geen sprake. Als de bedoeling van het kaartje was om poldervernietiging (ontpoldering en afgraven naar eigen genoegen) logisch te maken, dan moet men ook promoten dat de bodem van de Westerschelde weer drastisch omhoog gebracht wordt en de verzilting sterk teruggedrongen.
Averechtse planvorming
Als uitgangspunten voor de plannen voor de Zuidwestelijke Delta werden veiligheid en zoetwaterhuishouding genoemd. Uit de toelichting bleek echter dat dit niet het geval is.
Men kiest er voor de Zuidwestelijke Delta te verzilten en onze zoetwaterstellingen terug te trekken. Al weer het ingrijpen voor een belangengroep, nu ten faveure van een ‘zoutwatergetijde mode’. De zoetwaterhuishouding is gebaat bij het zover mogelijk brengen van zoetwater naar de kustlijn. Ook al zou het laatste deel brak zijn. Zo weerstaat het de zoutindringing zo goed mogelijk. 
Het beleid voor een zout Volkerak-Zoommeer is fundamenteel onjuist, net als het Kierbesluit Haringvlietsluizen en een extra gat in de Brouwersdam.
Geleiden van stromingen
In het kader van de veiligheid gaat het om het zo goed mogelijk geleiden van de stromingen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van terp naar bedijking naar kustlijnverkorting. Daar moet niet aan gesleuteld worden. Maar ja, als de waterloopkundige discipline niet primair bepalend is waar dat hoort, krijgen we elk wat wils plannen rondom de lobby voor zoutwatergetijdegebieden zo ver mogelijk landinwaarts.
Ik zie deze ontwikkeling met lede ogen aan. Het kan hooguit een halve eeuw duren en dan wordt het weer teruggedraaid. Zonde van de verspilde algemene middelen.
Ir. W.B.P.M.(Wil) Lases.

Het plaatsen van dit artikel is bedoeld om nog maar eens duidelijk te maken hoe er scheve veronderstellingen zijn gebruikt of wellicht is het ontbreken van de juiste kennis de oorzaak geweest dat zo ondoordacht is gehandeld en besloten.
Het onder water zetten van polders aan de Westerschelde om bij te dragen aan natuurherstel is tegen de natuur in.
Als men de natuur zijn gang laat gaan slibt de Westerschelde verder dicht en zorgt zo vanzelf voor meer landaanwinst en een voedselrijke Delta.

Op een congres in Antwerpen is de eerste aanzet gegeven voor een lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium, tot 2050.

Door Ben Jansen ANTWERPEN – Zelfverzekerd maakt Antwerpen zich op voor een nieu­we discussie over de toekomst van de Westerschelde. De toegan­kelijkheid van de haven wordt niet langer gekoppeld aan natuur­herstel en veiligheid.

Read more: Met verbazing lazen wij...

Nog 8000 handtekeningen en dan is die polder toch gered!!

Ga naar facebook en zoek: Red polders rhoon

NIEUWSBRIEF “RED ONZE POLDERS”.    11 april 2014.

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
We vragen uw aandacht voor de infoavond over de werkzaamheden Perkpolder.Organisatie: Rijkswaterstaat, Van Oord, provincie, gemeente en waterschapDeze staat gepland op woensdag 16 april in hotel van Leuven aan de Hof te Zandeplein 19 in Kloosterzande, aanvang 19.30 uur.

Read more: Nieuwsbrief

Natura-aanwijzing Hedwigepolder voorbarig

Actiegroep Red Onze Polders heeft zijn leden en sympathisanten opgeroepen massaal bezwaar  te maken tegen het recente besluit van staatssecretaris Dijksma (Economie) om de Hedwigepolder voorlopig toe te voegen aan het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinge.Red Onze Polders noemt het besluit van Dijksma voorbarig.
De voorlopige aanwijzing  is bedoeld om de Hedwigepolder onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet  te brengen. Maar het betekent ook dat bewoners en boeren in de Hedwigepolder nu al te maken krijgen met allerlei sterk beperkende regels en voorschriften.
De actiegroep vindt dat onnodig belastend, temeer omdat de Raad van State de ontpoldering nog kan tegenhouden. “Zelfs als de vernietiging van het gebied onverhoopt tóch doorgaat duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen”,  zegt woordvoerster Magda de Feijter.
Onder dit bericht is de tekst van een voorbeeldbrief  geplaatst met bezwaren tegen de aanwijzing. Het actiecomité heeft dezelfde tekst ook meegestuurd met zijn periodieke Nieuwsbrief.
Red Onze Polders overweegt bij de Raad van State ook beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de daarbij behorende besluiten. De termijn daarvoor sluit op 2 april a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Magda de Feijter, tel. 0115-431718 .
Nog niet geabonneerd op de Nieuwsbief? stuur een bericht!!
E-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Zie bezwaarschrift voorbeeld hieronder:

Read more: Nieuwsbrief en bezwaarsschrift

Op de hoogte blijven