Schelde-symposium 'leren van de uitvoering' was een gemiste kans.

Op de website van www.ikmaakmezorgen.nl   staat de analyse van de webredacteur, dat als volgt begint:

Zierikzee, 28 november 2014.

In de Darwinzaal, onder het geraamte van een gigantische baardwalvis, van de fraaie Zoo Antwerpen werd op 20 november het Schelde symposium van 2014 gehouden. De agenda was zeer teleurstellend, terwijl er zo veel nieuw onderzoek afgerond is dat gepresenteerd had kunnen worden.
Lees ook het verslag van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC).

Waarom worden de belangrijke onderwerpen op dit symposium gemeden? 
Ga naar : www.ikmaakmezorgen.nl  om verder te lezen.

Ook het vorige artikel op die website  het Doek valt voor de Hedwige, leert ons dat er geen duurzaam natuurherstel in de polder komt. De Hedwigepolder slibt in 20 jaar vol.
Ga naar :  http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/IMMZ_artikelen/Doek-valt-voor-Hedwige.html
 

Leesook: Katholiek_Nieuwsblad_21_nov._2014___pag._7___i.v.m._ontpoldering.pdf

VOORAANKONDIGING  Beste Nieuwsbrieflezers van “Red onze Polders”
Zaterdagmiddag 17 januari 2015 is er een nieuwjaarsbijeenkomst van “Red onze Polders”.
Afgelopen jaar was dat een  goed bezochte bijeenkomst met een interessante lezing en een ontspannen gedeelte.
Ook deze keer willen we een aantrekkelijk programma samenstellen.
Een volledig programma wordt u binnenkort toegezonden.
De locatie is in De Baeckermat te Westdorpe, aanvang 14 uur. Gelieve de datum alvast in uw agenda te noteren.
Vriendelijke groeten,       Namens de Stichting “Red onze Polders”  Magda de Feijter,secr.  Tel 06 54362376 

Beste Nieuwsbrieflezers van “Red onze Polders”,

Aanstaande dinsdag 2 december is er een informatieavond over het onderzoek dat Deltares uitvoert naar het grond- en wateronderzoek bij plan Perkpolder. In samenwerking met DLG, gemeente Hulst, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

Aanvang 19.45 uur in Hotel van Leuven te Kloosterzande.

U kunt zich opgeven om zitting te nemen in een panel, dat jaarlijks geïnformeerd zal worden tijdens deze bijeenkomst of telefonisch 0800 8002.

Na de teleurstellende uitspraak van de Raad van State over het onderwater zetten van De Hedwigepolder, wachten we nog op de uitspraak inzake het aangespannen proces door de Vogelbescherming tegen de vergunningverlening voor de aanleg van strekdammen in De Westerschelde door de provincie Zeeland. De Vogelbescherming denkt dat door deze aanleg de afgesproken 300 ha in het middengebied, tussen Vlissingen en Hansweert, niet meer ontpolderd zal worden.

Ook dient de zaak over de uitbreiding van Het Zwin nog bij de Raad van State.

Dank voor alle reacties, dat geeft weer moed om door te gaan.

HIERBIJ EEN BERICHTJE OVER DE TV UITZENDING VAN DE EO IN DE SERIE TERNEUZEN.

Geachte mevrouw De Feijter,
Hierbij even een reminder: volgende week wordt de serie over Terneuzen uitgezonden in ons programma Geloof en een Hoop Liefde.
Op 7 november gaat het over de ontpoldering.
In ieder geval veel kijkplezier en nogmaals bedankt!

Waarop Magde ons berichtte:

Beste allen,

Een berichtje over de tv uitzendingen deze week van de EO. Ze hebben in sept. opnames gemaakt in Terneuzen en ook bij ons in de Eendragt.
Deze uitzending is vrijdag 7 november tussen 17.10 en 17.40 uur op Ned.2.
Wel spannend wat ze er van gemaakt hebben. Er is een appelboompje geplant. Een boom van de hoop.
Ik vond het best wel ingrijpend, want naast de vragen over ontpolderen, ging het ook over wat dat allemaal met jezelf doet.
Ik heb het over het rentmeesterschap gehad, voedselproductie en de zorg voor al wat groeit en leeft in de polder en op je erf.
Dat willen we niet laten vernietigen door zout water.

Momenteel zijn we bezig met de bezwaren bij de Raad van State over het Rijksinpassingsplan en de voorlopige aanwijzing Natura 2000 voor Het Zwin.
We wachten op de uitspraken van de Raad van State over dat Rijks-Inpassingsplan m.b.t. de  Hedwigepolder en over de vergunning aanleg strekdammen Baalhoek en Knuitershoek (aangespannen door de Vogelbescherming).

Vriendelijke groeten

Magda de Feijter

 

Van:A.C. Greijn [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Verzonden:woensdag 22 oktober 2014 13:00
Aan:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Onderwerp:Polderkinderen eindelijk naar Tweede Kamer, gaat u mee?

Lieve sympathisanten,

Het is zover: op dinsdag 28 oktober om 13.30 uur zullen  de Polderkinderen  eindelijk de intussen ruim 41.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer gaan overhandigen.

U als sympathisant bent  van harte welkom bij het aanbieden van dit burgerinitiatief, een burgerinitiatief waaraan ook u uw steentje, in wat voor vorm dan ook,  heeft bijgedragen.  Wilt u hierbij aanwezig zijn meld u zich dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 26 oktober 18.00 uur, aan via e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.of via 010-7616455.

Namens de Polderkinderen

Ab Greijn

010-7616455

UIT DE MEDIA, DAGBLAD DE STEM door Romain van Damme .

Ze zijn nog lang niet van ons af!’ De strijd lijkt gestreden.
De Hewdwigepolder gaat straks kopje onder.
Zeg dat niet tegen Magda de Feijter. 

DIEPGANG

Het zijn spannende weken voor de tegenstanders van ontpolde­ren. De Raad van State buigt zich de komende tijd over de aange­reikte bezwaren van onder ande­re Red Onze Polders. Nog altijd gelooft de groep dat de Hedwige­polder te redden is. Weliswaar heeft de politiek bij wijze van spreken de kraan al open gezet, dat wil niet zeg­gen dat alle hoop weggespoeld is.
O nee”, zegt Magda de Feijter van Red Onze Polders. Aan de boorden van de Westerschelde, waar ze in de Eendragtpolder al veertig jaar woont, heeft Magda de Feijter nog niets van haar strijdbaarheid ingeleverd.  Ze zijn nog lang niet van ons af. O nee!
Je doet het natuurlijk niet alleen. Maar je bent wel het gezicht van Red Onze Polders.
 Bij een tweede hoorzitting in het Scheldetheater werd er ge­zegd: er moet ook een persoonlijk verhaal verteld worden.
Dat heb ik gedaan. Kennelijk maakte dat indruk. Omroep Zeeland kwam langs en zo rolt dat verder.”
Zijn jullie al die jaren serieus geno­men? Door de politiek bijvoorbeeld.
Dat vind ik wel. Dat er niet altijd goed geluisterd is en wordt, is iets anders. Neem onze vrees voor ver­zilting, dat komt af en toe voorbij. Daar is veel te weinig oog voor.Pas over twintig jaar merk je daar wat van en dan wordt er gezegd: bewijs maar eens dat het door die ontpoldering komt.”
Waar stoor je je het meest aan?
 Aan de groene professoren die van alles roepen en daar wordt wél naar geluisterd. Want dat is het juiste evangelie. Aan de haven­baronnen van Antwerpen die zeg­gen dat het verdrag van 1839 nage­komen moet worden en daarmee uit. Dat er daardoor polders verlo­ren gaan, maakt hen niets uit.”
En de provinciale politiek?
„Nou ja, wat moet ik daar van zeg­gen? De provincie krijgt uit Den Haag geld voor de verbreding van Tractaatweg, de Sloeweg. Daar moet natuurlijk wel wat tegen­over staan. Dat hebben verschil­lende statenleden ook gezegd.”
Je bent er al jaren mee bezig. Wat doet dat met je?
 Je begint er aan, maar je moet nog van alles leren. Brieven schrij­ven. Juristen inschakelen.
Hoe ga je met de pers om? Je moet soms snel reageren. Gelukkig waren er genoeg mensen die wilden mee­helpen, al kwam er veel bij mij te­recht omdat de boeren het druk hadden. Die moesten en moeten naar het land. Je hebt er geen spijt van? 
„Absoluut niet. We hebben uit heel de wereld veel reacties gekre­gen. Dat het heel vreemd is dat vruchtbare grond onder water wordt gezet. Het heeft zelfs in een Chinese krant gestaan.”
Er werd gezegd: bekijk het zakelijk en laat de emoties los.
 Dat vind ik wel jammer: dat veel mensen denken dat het pure emo­tie is. Natuurlijk zijn er veel verha­len van mensen die de water­snoodramp hebben meegemaakt. Maar we hebben veel zakelijke ar­gumenten aangedragen. Inge­nieur Wil Lases weet heel veel van en over deWesterschelde.
Die heeft veel rapporten geschre­ven. Hij wordt vaak gevraagd op congressen en heeft onlangs zijn mening bij Provinciale Staten naar voren gebracht. Daar was toen de vraag waarom het onder­deel over stromingen niet onder­zocht was. Dat is vaak heel inge­wikkeld voor de leek.”
Teleurgesteld in de politiek?
 Natuurlijk. Het is een spel. Er hangen zoveel zaken aan elkaar, al­lerlei belangen spelen op de ach­tergrond mee. Moeilijk om dat te doorgronden.” 
Jullie geven nog niet op
 Nee. Als we in 2006 niet begon­nen waren, had ónze polder al on­der water gestaan. Want dat was eerst de bedoeling. De Eendragt­polder en Hellegatspolder onder water. Dat is niet gebeurd. Later zijn er nog andere bedreigde pol­ders bij het actiecomité gekomen. We vechten ook tegen andere ont­polderingen zoals in het Zwin in het westen.” 
Stel dat de Raad van State jullie be­zwaren van tafel veegt?
„Dat moeten we nog zien. De zaak over de Hedwige is voor de tweede keer zes weken uitgesteld. Er speelt ook nog een zaak van de Vogelbescherming tegen het aan­leggen van strekdammen. Er is nog van alles mogelijk. En mis­schien gaan we naar het Europees Hof. Ook zoiets: vaak wordt er ge­zegd, het moet van Europa. Niet waar! Europa zegt wel dat natuur­herstel moet, maar zegt niet dat je dan maar moet ontpolderen.”
Kortom, jullie gaan door?
 Nou en of. Alleen al omdat we nog niet zo lang geleden nieuwe protestborden hebben laten zet­ten. Omdat we kenbaar willen ma­ken dat we blijven strijden tegen ontpolderingen.”Je bent er constant mee bezig.
Nu nog. Het zit altijd in je hoofd.” 

Donderdag 9 oktober; Lezen we in Dagblad "De Stem":
In de media wordt bericht dat "Zeeland" zich zorgen maakt over de zoetwatervoorraad, terwijl diezelfde overheid vernietgend te werk gaat en is gegaan door het zoute water toe te laten in vruchtbare poldergebieden.
Zie wat Waterbouwkundig Ingenieur Dhr. W.Lases hierover berichtte al in 2010!!
http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/IMMZ_artikelen/Klimaatbestendigheid.html
   

Adrie Provoost, bedenker van een alternatief plan voor ontpoldering van
de Hedwigepolder,neemt afscheid van het waterschap.

We lazen voor U in het Dagblad "DE Stem geschreven door dhr.Martijn de Koning in het interview met dhr. Adrie Provoost:
Citaat:
voorland"Als er meerdere belan­gen in het spel zijn, móet je water bij de wijn doen.
De groene kant wil geen centimeter opschuiven. Daardoor verandert de Hedwige­polder straks in een bak blubber en zijn er alleen maar verliezers.”

Samenvattend:
De waterschapsman heeft recht van spreken. Hij maakte immers jarenlang deel uit van die ‘groene kant’. Zo was hij onder meer voorzitter van natuurvereniging ’t Duumpje.
Ik heb ook milieubeheer gestudeerd. Ik wilde ook de andere kant kennen, de gevolgen van ons werk kunnen zien.
Provoost kijkt met plezier terug op dik veertig jaar waterschap.
Al blijft die Hedwige een zwarte bladzijde. Hij probeerde ontpoldering nog te voorkomen met een alternatief plan.
Een nieuw buitendijks schorrengebied in de Westerschelde, met alle natuurwaarden die in de Westerschelde voorkomen.

Dat gebied ligt er nu bij Hoofdplaat, bij Nommer EEN.
„Maar de natuurjongens bleven tegen en dreigden met juridische stappen."

Den Haag vonden  dat risico te groot. Dus schoten ze dat plan uiteindelijk toch maar af.”
Zie voor het hele intervieuw:
                                             Meer_dan_eenzijdige_techneut_1.pdf

We lazen voor U in Dagblad "De Stem" geschreven door Jeffrey Kutterink vanuit DEN HAAG
Is de Westerschelde er echt zo beroerd aan toe?  
Cijfers lijken uit te wijzen dat het beter gaat. Dus is de ontpoldering van de Hedwigepolder niet nodig,
denkt de SGP in de Tweede Kamer.
Maar dat gaat staatssecretaris Sharon Dijksma (Natuur) echt te ver.
Dat het H-woord niet meer populair is in het Haagse, is genoegzaam bekend.
Maar het werd donderdag nog eens pijnlijk duidelijk.
Zelfs in het debat over natuurbeleid, waar de Westerschelde op de agenda staat, begint niemand meer.
Want het kabinet heeft besloten de polder onder water te zetten, de Kamer heeft ermee ingestemd en de voorbereiding zijn in volle gang. Dus: klaar, over, uit, is de algehele gedachte.
Alleen de SGP waagt zich nog aan het heikele dossier. De discussie komt steeds weer op hetzelfde neer:
Is het echt zo slecht gesteld met de bedreigde (laagdynamische) natuur?
„Door natuurorganisaties, bewindslieden en Brussel is een dramatisch beeld neergezet”,
vindt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf
„Dat wordt echter gelogenstraft door de werkelijkheid. Een serie recent gepubliceerde ecotopenkaarten vanaf 1996 en een nieuw rapport van Arcadis laten juist een positieve trend zien.
Gaat de staatssecretaris het dramatische beeld rechtzetten?”
Dat is Dijksma zeker niet van plan.
„De natuur herstelt zich lokaal, maar het is niet duidelijk of dat herstel ook echt doorzet.
Ik kan er een lang technisch verhaal over houden......... 
Maar we hebben in het regeerakkoord afgesproken om na een lange periode van onzekerheid duidelijkheid te scheppen.    Daar is niet iedereen blij mee.
Maar het is wel een besluit dat ik uitvoer. Het is zoals het is".


En reactie op dit artikel van  J.Everaert
Dus dit besluit wordt genomen om "duidelijkheid" te scheppen?. Of om te verklaren: Ik wil dat en dus gebeurt het !!
Maar er wordt wel toegegeven dat de natuur zich lokaal herstelt in de Westerschelde wat de ontpoldering overbodig maakt.  
Dus deze feiten en ook de tegenargumenten tellen blijkbaar niet      Hoe kan iemand dan zo verstart omgaan met feiten? 
Het heeft er toch nu alle schijn van dat voor de Staatssecretaris mevr Sharon Dijksma het ontpolderingsbesluit deel uit maakt
van een politiek ruilspelletje?   Of het nu met het buurland België is of met haar politieke achtergrond en verleden...
Het lijkt ook op de houding die wordt ingenomen door Natuurorganisaties die zich blijven vastbijten in hun ideologie die voor hen de enige juiste is!
Het doet mij ook denken aan de de fabel van" Reinhaert de Vos" Een vos de wel de haren kan verliezen, maar nooit de streken.
Wat men met zo'n opstelling  wel bereikt is, dat met de komende verkiezingen, de kiezer ook zijn/haar stem gaat uitbrengen op die partij(en) die WEL luisteren naar wat "het volk" verlangt. Net zo onverstandig ? Wie wind zaait kan storm oogsten!!

strekdamIn Dagblad "De Stem" stond op donderdag 25 september een artikel over een zitting van de Raad van State die moet beoordelen of de aanleg van enige strekdammen in de Westerschelde waardoor 1,34 ha laag-dynamische natuur ontstaat afbreuk doet aan de significante waterkwaliteit  van de 34.000 ha aan natuur die de Westerschelde groot is.

zie hiervoor het artikel als pdf-bestand
: Provincie_doet_aan_tuinieren.pdf
 
Reactie vanuit het veld:
Hoe vasthoudend kunnen mensen zijn als die met oogkleppen op aan veronderstellingen vasthouden die kant nog wal raken. Allereerst is de Westerschelde een ZEEARM, een deel dus van de Noordzee en GEEN RIVIER!! Hoe meer ruimte er wordt geschapen aan water in die zeearm (polders onder water) des te hoger komt de vloed, hoe smaller des te lager, zeker naar het eind ervan in de Belgische Zeeschelde, en dat kan de redding of ondergang voor Antwerpen zijn.
Ontpolderen had toch ten doel om fouragegebieden te scheppen voor vogels en paaigebieden te realiseren voor vissen?
Dat is laag-dynamische natuur. Welnu, strekdammen zorgen daarvoor. Maar.....O. wee!! Nu verdwijnt er 1,34 ha hoogdynamische natuur van de 34.000 ha die er liggen in de Westerschelde. Alsof er een mug in de zee piest!
Hoe zo, de Westerschelde is er slecht aan toe?. Vandaar de vele zeehondjes die tot bij Perkpolder op de zandplaten liggen te zonnen. Ga liever procederen in Belgie"!!! .Daar komt de vuiligheid immers vandaan!!
En dan zou door ontpolderen het water ineens schoner worden? 

De "Vogelbescherming" gesteund door de Postcode Loterij en andere donaties gebruikt dat geld om koste wat koste haar gelijk te krijgen inplaats van dat ze die donaties besteden waar ze voor dienen. Dat ze daarbij ook met onze belastinggelden de Provincie op onnodige kosten jagen interesseert  die groep  vogelliefhebbers blijkbaar niet.
(Aldus opgetekend door J.Everaert beheerder van deze website.)

Op de hoogte blijven