ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’

SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718 Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NIEUWSBRIEF 2 september 2010

pdf Bijlage: Wordt donateur

Beste mensen,

Allereerst het bericht dat naast het actiecomité nu de Stichting “Red onze Polders” het formele werk voor zijn rekening neemt. Het actiecomité zal zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van de acties. Dat is verschil, hetzelfde blijft het samenwerken om het gestelde doel te bereiken. De samenstelling van het actiecomité blijft hetzelfde, bestuursleden van de Stichting zijn: Lia Flikweert, voorzitter, Magda de Feijter, secretaris, Annette Waverijn, penningmeester en de bestuursleden Leendert van Melle en Jan Maat.

Bij een Stichting horen vrienden en donateurs, in de bijlage een oproep om donateur te worden. Wij vragen u vriendelijk om aan deze vraag gehoor te geven en deze brief door te sturen naar vrienden, bekenden, familie, uw netwerk.

Read more: Nieuwsbrief september 2010

Het belang van de Veiligheid onvoldoende benadrukt in het rapport van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

In het ontwerp uitvoeringsprogramma nemen ecologie en natuur een te grote plaats in ten opzichte van veiligheid.

De Stichting “Red onze Polders” heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta om na sluitingsdatum van de consultatieperiode op 1 juli alsnog een reactie te sturen op het ontwerp uitvoeringsprogramma 2010-2015.

 

* In het ontwerp uitvoeringsprogramma ontbreekt de concrete waterbouwkunde.

* In het ontwerp is geen melding gemaakt van het overleg met Vlaanderen, het estuarium gaat immers over grenzen heen.

* Bij plan Perkpolder en Waterdunen wordt het cultureel historisch landschap dermate aangetast, dat het karakteristieke van de streek totaal vernietigd wordt.

* De Stichting “Red onze Polders” is bezorgd over nadelige effecten door de opslibbing van verontreinigde en giftige afvalstoffen. Het bodemleven in schorren en slikken in een onder water gezette polder wordt aangetast. Dit is een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid, flora en de fauna.

* De Stichting steunt het buitendijks natuurherstel van de Zeeuwse Waterschappen, waarmee natuurherstel en veiligheid gecombineerd wordt.

pdf Klik hier voor de brief aan het Programmabureau zuidwestelijke Delta

Programmabureau zuidwestelijke Delta

Vanuit het actiecomité “Red onze Polders” is maandag 2 augustus 2010 een Stichting “Red onze Polders” opgericht.

Deze Stichting zal samen met het actiecomité zich sterk maken voor het behoud van de polders en het agrarisch cultuurlandschap.

Geen goede landbouwgrond naar de zogenaamde nieuwe natuur.

De Stichting zal als rechtspersoon de belangen behartigen van de betrokkenen in de aangewezen gebieden.

Door deze legalisering kan men zich middels een officiële vertegenwoordiging beter profileren en een duurzaam karakter waarborgen.

De Stichting ziet haar werkterrein met name in Zeeland, en zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen naar overheden, semi-overheden, politici etc. inzake beleidsvoornemens. De actiegroep zal blijven functioneren en zich specifiek op de acties richten.

 

Eén van de speerpunten is de binnenkort uitkomende MER betreffende Hedwigepolder en Het Zwin.

stichtingsbestuur-red-onze-polders

Donateurs voor de Stichting “Red onze Polders” kunnen zich aanmelden bij het secretariaat, Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag.

Bijdrage minimaal € 10,00 per jaar.

De Stichting zal minstens ieder jaar een donateurbijeenkomst houden met een interessant actueel onderwerp.

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Lia Flikweert, te Sluis, voorzitter

Magda de Feijter, Zaamslag, secretaris

Annette Waverijn, Philippine, penningmeester

Jan Maat, Groede, lid

Leendert van Melle, Zierikzee, lid.

 

Kom en zie haar schoonheid

Hartelijk welkom op de OPEN DAG

zaterdag 29 mei

 

Locatie: Engelbertstraat 2, 4568 PM te Nieuw Namen.

 

Programma:

Aanvang 10.00 uur: start van de activiteiten

Geleide wandelroute (2 km) door het krekengebied olv deskundige gidsen. Het krekengebied is speciaal voor deze dag opengesteld. Vertrek bij de consumptietent ieder half uur. Bij regenweer kunnen laarzen nodig zijn!

Wandelroute rond de polder op eigen gelegenheid, lengte 7,8 km

Fietsroute lengte 12 km op eigen gelegenheid

Plattegronden met toelichting te verkrijgen. Stempelkaart kan afgestempeld worden.

 

 

Lezingen in de tent bij het huis:

10.30 uur en 13.30 uur

Het ontstaan van de Hertogin Hedwigepolder door ir. W.B.P.M.Lases,

11.30 uur en 14.30 uur

De mogelijkheden tot behoud van de Hertogin Hedwigepolder

door ing. A. Provoost, ontwerper van een alternatief plan.

Professor Jaap Schijve zal tussen de lezingen aanwezig zijn om toelichting te geven over zijn visie aan de hand van opgestelde stellingen.

De heer Leendert van Melle geeft via posters zijn visie over de strijd om het behoud van de polders.

Fototentoonstelling over het ontstaan de Hertogin Hedwigepolder en doorlopende fotopresentatie van de polder gedurende alle seizoenen.

 

Activiteiten rond de consumptietent:

Aardappelschilwedstrijd met ieder uur een leuke hoofdprijs

Kinderen maken van de geschilde aardappelen chips, educatieve workshop

Streekproducten

Promotie en info akkerbouw

Promotie “Red onze Polders” met o.a. nieuwe kleine stickers

Live muziek – accordeonist Broer Haak

Frietkraam - ambachtelijk ijs van Het Melkhuis

Prijsvraag met vragen over de polder met hoofdprijs

Voor de Kids:

Ballonnenwedstrijd - Springkussen

Educatieve workshop over de natuur.

 

Deelname aan activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

PERSBERICHT

Actiecomité “Red onze Polders” boycot de inloop voor het kenbaar maken van de wensen voor het inpassingsplan natuurpark Hedwige-Prosperpolder op woensdag 28 april te Nieuw Namen.

Het actiecomité is van mening dat met deze inloop provocerend kenbaar wordt gemaakt door de provincie Zeeland, dat de Hertogin Hedwigepolder in bezit genomen kan worden.

Aangezien de eigenaar niet van plan is de polder te verkopen, onderhandelingen met eigenaar en pachters niet hebben plaatsgevonden, is dit buitengewoon voorbarig en onverteerbaar.

Het actiecomité vraagt dringend aan de bezoekers van deze inloop kenbaar te maken, dat zij één wens hebben:

 

DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER NIET ONTPOLDEREN

GEEN ZOUT EN VERVUILD WATER IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER !

 

Namens het actiecomité,

 

A. de Feijter, secr.

 

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

Voor het gehele plan ontbreekt de financiële onderbouwing.

Vernietiging van unieke zoetwaterbronnen, terwijl zoet water zeer schaars is.

Vernietiging van één van de oudste cultuurlandschappen van Zeeland.

Vernietiging van een intensief akker- en tuinbouwgebied.

Vernietiging van voedselproduktie in een wereld waar tekorten zijn.

Biedt geen extra werkgelegenheid, nee doet zelfs afbreuk aan werkgelegenheid omdat hier een intensief land-en tuinbouwgebied wordt vernietigd.

 

Immers, dit gebied waar door Plan Perkpolder 250 ha goede landbouwgrond verloren gaat, produceert jaarlijks:

1 miljoen kg tarwe, waarvan 2.5 miljoen broden worden gebakken

4 miljoen kg aardappelen voor 16.200 gezinnen

2.100.000 kg uien voor 42.000 gezinnen

384.000 kg suiker voor 15.360 gezinnen

Verder worden er pootaardappelen, wortelen, witlof en cichorei verbouwd. Cichorei voor de inuline die o.m. dient als gezondheidsmiddel

 

 

Dit gebied biedt nu rust en ruimte en een prachtig wisselende natuur waarvan de eigen bevolking en menig toerist geniet.

 

Dus: dijken doorsteken: NOOIT!!!!

Bekijk de foto's van de protesten tijdens de inloopavond in de fotogalerij

 

Beste mensen,

Het is echt geen aprilgrap.

Het is zeer serieus, want op 1 april van 18.30 uur tot 20.30 uur is er een inloop met infostands over het verleggen van de zeedijk in de Perkpolder (ivm de mer.) in hotel De Linde te Kloosterzande.

Het verleggen van de zeedijk is ontpolderen van 75 hectare in de oostelijke Perkpolder.

Het actiecomité is weer paraat met spandoeken, flyers en we zullen de plannen kritisch bekijken en onze mening laten horen.

Daarom aan u de vraag om naar Kloosterzande te komen en uw weerstand tegen ontpolderen kenbaar te maken bij de standhouders.

Op 11 mei wordt waarschijnlijk in de Eerste Kamer de procedure over het ontpolderen van de Hedwigepolder besproken. We organiseren weer een bustocht erheen.

 

Nadere berichten volgen als datum en tijd zijn vastgesteld.

Tot ziens en groeten

 

Nout en Magda de Feijter

 

“Red onze Polders”

 

middelburg-12-maart-2010

Het actiecommité "Red onze Polders" heeft op het Abdijplein een protestactie gehouden. Een aanhanger vol aardappelen uit de Hedwigepolder werd aangeboden aan de voedselbank. De Voedselbank was er blij mee.

 

Voor de actie waren een groot aantal filmploegen van allerlei media naar het Abdijplein gekomen om verslag te doen van de Actie.

 

Klik op de foto voor de fotoreportage

 

bron: Partij voor Zeeland

 

Vrijdag 12 maart organiseert het actiecomité “Red onze Polders” een protest bijeenkomst op het Abdijplein te Middelburg.

Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.

Aan de statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

Het actiecomité zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.

Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

Het actiecomité roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest.

Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard vertrek 11.15 uur

Aankomst Abdijplein 12.00 uur.

Deelname op eigen risico.

Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376

www.verdedigdedijken.nl

www.ikmaakmezorgen.nl

Namens het actiecomité

 

A. de Feijter, secr.

 

ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!

 

Het Waterschap heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn om te kunnen ontpolderen.

Read more: Actiecomite pamflet Waterschap 2 februari

Op de hoogte blijven