Datum 23 februari 2011
Betreft Aanpak Natura 2000

In dat schrijven willen we wijzen op een gedeelte dat gaat over ontpoldering:

citaat:

· Voorkomen van ontpolderingen voor natuur
In het regeerakkoord is opgenomen dat ontpoldering louter ten behoeve van
natuur voorkomen moet worden
.
In antwoord op de aanvullende vragen inzake ontpoldering heb ik ten aanzien van Deltanatuur
projecten aangegeven dat ik zou bekijken of de Natura 2000-doelen kunnen worden gerealiseerd
zonder ontpolderen.
Mijn beeld is nu dat ik daar voor een belangrijk deel aan tegemoet kan komen
In het gebied Haringvliet geldt dat voor de polder Zuidoord en de polder Zuiderdiep oost de
ontpoldering niet nodig is. Deze ontpolderingen kunnen achterwege blijven.

Einde citaat!

En nu maar hopen dat ook onze wens vervult blijft: HANDEN AF VAN GOEDE LANDBOUWGROND ten behoeve van wildgroei en vervuiling.

Wie de hele brief wil lezen verwijzen we naar de volgende Link:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/24/kamerbrief-aanpak-natura-2000.html

In de PZC van maandag 24 mrt werd danig gereageerd op het artikel in de PZC over het kamerdebat PVV contra Dhr Nijpels met betrekking tot de plannen voor ontpoldering van Hedwige-polder.

 

Hieronder de ingezonden brief naar de PZC  van dhr Jaap Schijve :


In de PZC van 24 maart wordt bericht over ergernis door een uitspraak van Nijpels over het ontpolderen van de Hedwigepolder. Hij heeft bij herhaling gezegd dat de keuze voor de Hedwigepolder gebaseerd was op onderzoek van het bureau Deltares.
Het is verbijsterend hoe Nijpels uit het rapport van Deltares deze conclusie getrokken heeft.
Deltares vergeleek 7 verschillende plaatsen voor ontpolderen.
In het samenvattend rapport van Deltares staat letterlijk het volgende:
"De Hedwigepolder is de meest ongunstige plek om een ontpoldering te situeren.

De initiële voordelen zijn kleiner, en de lange termijn nadelen zijn groter en treden eerder op dan bij een meer zeewaarts gesitueerde ontpoldering." . Het rapport is ook negatief over binnendijks ontpolderen.
Weer een citaat: "Alleen de ontwikkeling van schorgebieden met cyclische successie leidt tot duurzaam hoogwaardig natuurherstel, door "behoud van areaal, van dynamiek en van natuurwaarde".".
Het laatste citaat geeft aan dat naar buitendijks natuurherstel gezocht moet worden.
Jaap Schijve, Retranchement

Zie ook reacties: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8381953/PVV-geergerd-door-uitspraak-Nijpels-over-Hedwigepolder.ece

pzc_logo

door Joeri Wisse. dinsdag 22 maart 2011


BRUINISSE - Vier maanden nadat de storm van protest tegen het omvormen van inlaag De Uitslag bij Bruinisse tot bedaren kwam, is er nog altijd geen definitieve oplossing in zicht!


Een alternatieve locatie voor natuurcompensatie is nog niet gevonden en een eventuele andere oplossing -de inlaag inrichten als gebied met agrarisch natuurbeheer- kan niet worden onderzocht zolang het rijksbeleid onduidelijk is. Het kabinet wil immers fors bezuinigen op natuur. Hoe dit precies in de praktijk uitpakt, is momenteel onderwerp van discussie. Zolang Rijk en provincie er niet uit zijn, gaat de provincie ook geen nieuwe verplichtingen op het gebied van natuurbeheer aan.

Aanvankelijk zou het poldertje in de plannen van provincie, waterschap en gemeente omgevormd moeten worden tot nat natuurgebied. Daarmee zou het verlies van stukjes natuur bij dijkwerkzaamheden in heel de provincie in één klap worden gecompenseerd. Het plan viel echter niet in goede aarde bij veel inwoners van Bruinisse. Samen met onder meer stichting de Levende Delta kwamen ze in het geweer tegen de plannen.

Het protest leidde ertoe dat zowel de gemeenteraad, de Algemene Vergadering van het waterschap en Provinciale Staten zich uitspraken voor behoud van De Uitslag.

2 maart 2011 kiezen Zeeuwen hun nieuwe vertegenwoordigers in Provinciale Staten.

Met het oog hierop schillen op 28 februari a.s. in Hulst

(locatie: frituur op de markt) ZeeuwsVlaamse kandidaat-statenleden van alle politieke partijen aardappelen voor uw gratis portie friet.

U kunt met deze kandidaten tussen 12 uur tot 13 uur van gedachten wisselen over hoe zij onze polders willen behouden. Dit alles onder het genot van een gratis portie frites die de beoogde Statenleden voor u hebben bereid. Zij werken graag mee en zijn enthousiast over deze actie.

Met deze actie willen de organisaties - verenigd in het platform Red onze Polders- niet alleen de cultuurhistorische maar ook de sociaal-economische meerwaarde van de polders en landbouwgronden onder de aandacht brengen van de nieuwe generatie kandidaat-statenleden.

Ander doel van de actie in Hulst is dat in Middelburg op 2 maart a.s. veel meer ZeeuwsVlaamse statenleden worden verkozen. Veel politieke partijen hebben hun ZeeuwsVlaamse kandidaten op een relatief lage plaats gezet. Als de ZeeuwsVlamingen eensgezind op ZeeuwsVlaamse kandidaten van hun eigen politieke partij stemmen maken we meer kans dat de cultuurhistorische en sociaal--economische meerwaarde van het polderlandschap wordt verdedigd.

De betrokken organisaties hebben geconstateerd dat in de verkiezingsprogramma's de meeste politieke partijen ontpolderen afwijzen. Dit geldt ook voor het onttrekken van goede landbouwgrond voor de zogeheten nieuwe natuur. De organisatoren van deze frituuractie zijn verheugd dat veel partijen deze standpunten zo duidelijk hebben verankerd in hun verkiezingsprogramma's.

Met uw aanwezigheid geeft u ook een duidelijk signaal aan uw kandidaat-statenlid dat zij hun woord moeten houden.

 

pdf brief aan de kandidaten PS Verkiezingen febr_2011.pdf

Hebben de politieke partijen in de afgelopen zittingsperiode zich gehouden aan hun uitspraken van voor de verkiezingen in maart 2007 over ontpolderen? Het antwoord is onomstotelijk: Nee!

In 2007 zijn door het actiecomité Red onze Polders gerichte vragen aan de politieke partijen gesteld omdat in de kieswijzer geen vraag over ontpolderen opgenomen was. Markante uitspraken zijn hier onder opgenomen.

Read more: Red onze Zeeuwse polders uit de handen van politieke partijen en van kiezersbedrog!

woensdag 26 januari promoveert mevrouw Schaafsma aan de VU te Amsterdam.

Haar proefschrift over onder anderen een kosten-baten analyse over het verkrijgen van natuur door ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder roept bij het actiecomité “Red onze Polders” veel vragen op.

Het proefschrift is niet geplaatst op internet, zoals gebruikelijk volgens de richtlijnen van de VU. Het verzoek om een proefschrift te verkrijgen is door mevrouw Schaafsma afgewezen. Een samenvatting is in het blad H2O van december geplaatst, dat zou volgens haar voldoende zijn. Zie bijlage.

In een open brief aan mevrouw M. Schaafsma stelt het actiecomité een aantal kritische vragen en aantekeningen over het onderzoek, waarbij mevrouw Schaafsma tot de conclusie komt dat baten bij ontpoldering groter zouden kunnen zijn dan de kosten. De kosten voor bedrijfsverplaatsing ed zijn hierin niet meegenomen.

En dat Zeeuwen bereid zouden zijn om meer belasting te betalen voor deze nieuwe natuur via het waterschap. Dit komt alles zeer ongeloofwaardig over.

Mogelijkheden om te zwemmen in het ontpolderde natuurgebied is naar onze mening in verpand met vervuiling door lozing van het Antwerpse industriegebied een utopie.

Voor meer onderwerpen, zie bijgaande brief.

Het actiecomité vraagt zich af of deze promovering door kan gaan, gezien de slordigheden en het niet voldoen aan de bepalingen.

Stichting en Actiecomité “Red onze Polders”

Magda de Feijter, secr.

Tel 06 54362376

 

waterdunen een zout prestigeobject

open als pdf document door op de afbeelding te klikken

PERSBERICHT

De Stichting Red onze Polders richt zich tot de Raad van State met het verzoek het voorliggende inpassings- en exploitatieplan voor het project Waterdunen te vernietigen althans nietig te verklaren.

Gegronde redenen hiervoor zijn:

In het project Waterdunen wordt echter het plan van één ondernemer gediend en kan en mag van onteigening geen sprake zijn.

Bij Waterdunen is sprake van de aanleg van een kunstmatig zoute inlaat. Het resultaat is echter gelijk aan ontpoldering: in beide gevallen wordt vruchtbare landbouwgrond afgegraven en de onvruchtbare grond onder zout water gezet. Een onomkeerbaar gegeven.

De indruk wordt gewekt dat Waterdunen de enige redding zou zijn voor de economie in West Zeeuws Vlaanderen. Daarbij wordt volkomen voorbijgegaan aan andere recreatieve initiatieven op het economisch vlak in deze regio.

Inmiddels is de weerstand tegen dit project bijzonder groot, ongeveer 80% van de bevolking is tegen dit project..

Het inpassingsplan is niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd wegens de onzekerheden terzake de grondverwerving en de financiering.

Voor nadere toelichting van dit bericht, zie bijgaande brief, zoals verstuurd naar de Raad van State.

Read more: Red onze polders in beroep tegen inpassingsplan Waterdunen

Op de hoogte blijven