Natura-aanwijzing Hedwigepolder voorbarig

Actiegroep Red Onze Polders heeft zijn leden en sympathisanten opgeroepen massaal bezwaar  te maken tegen het recente besluit van staatssecretaris Dijksma (Economie) om de Hedwigepolder voorlopig toe te voegen aan het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinge.Red Onze Polders noemt het besluit van Dijksma voorbarig.
De voorlopige aanwijzing  is bedoeld om de Hedwigepolder onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet  te brengen. Maar het betekent ook dat bewoners en boeren in de Hedwigepolder nu al te maken krijgen met allerlei sterk beperkende regels en voorschriften.
De actiegroep vindt dat onnodig belastend, temeer omdat de Raad van State de ontpoldering nog kan tegenhouden. “Zelfs als de vernietiging van het gebied onverhoopt tóch doorgaat duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen”,  zegt woordvoerster Magda de Feijter.
Onder dit bericht is de tekst van een voorbeeldbrief  geplaatst met bezwaren tegen de aanwijzing. Het actiecomité heeft dezelfde tekst ook meegestuurd met zijn periodieke Nieuwsbrief.
Red Onze Polders overweegt bij de Raad van State ook beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de daarbij behorende besluiten. De termijn daarvoor sluit op 2 april a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Magda de Feijter, tel. 0115-431718 .
Nog niet geabonneerd op de Nieuwsbief? stuur een bericht!!
E-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Zie bezwaarschrift voorbeeld hieronder:

Read more: Nieuwsbrief en bezwaarsschrift

cc

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’

SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718  

Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.redonzepolders.nl

Twitter: redonzepolders.

NIEUWSBRIEF 5 januari 2012

 

Beste mensen,

Voor u allemaal wensen wij bij dit nieuwe jaar veel heil en zegen en bovenal een goede gezondheid en natuurlijk het behoud van onze mooie polders.

Het afgelopen jaar heeft ons veel spanning gebracht, want stelde de heer Bleker nu voor om alle ontpolderingen ongedaan te maken of gaan de plannenmakers gewoon door om de dijken door te steken of zout water binnen te laten?

Nog steeds veel onzekerheden, vooral voor de mensen die er direct mee te maken hebben. De provincie wil doorzetten, maar toch komt er niets concreets over tafel. Voor het Zwin wordt het plan aangepast, het was te duur, dus nu meer kans op verzilting voor de omgeving. Voor Waterdunen en Perkpolder ligt de onteigening op de loer. Hedwige zal gespaard blijven, maar in Walcheren moet dan het zoute water binnen gelaten worden. Niet te begrijpen, terwijl men goed weet dat de verzilting in de Delta een groot probleem aan het worden is. Ook de problemen over gevaren voor de volksgezondheid door de aanwas van vervuild slib zijn vele keren aan de orde gesteld.

Niettemin zullen wij de problematiek rond het ontpolderen steeds naar voren blijven brengen. In samenwerking met De Levende Delta zullen wij een bijeenkomst en een excursie organiseren dit jaar voor donateurs en belangstellenden.

We zijn dan ook zeer erkentelijk voor allen die ons met raad en daad terzijde staan, hetzij met een auto vol stickers of achter de schermen, de webmaster van www.redonzepolders.nl en vele anderen. Ook financiële steun is van harte welkom.

Financiële steun zoeken we ook bij Rabo clubkas competitie van de Rabobank Terneuzen-Sas van Gent. We hebben ons daarvoor ingeschreven en vragen u aller support om de leden van deze bank te pushen op Red onze Polders te stemmen in maart. Per stem krijgen wij een bedrag, dat zou ons uitstekend van pas komen met al onze plannen.

Als u bij ons ingeschreven staat als donateur krijgt u binnenkort een berichtje over het innen van de contributie. Bent u nog geen donateur? Voor minimaal € 10 bent u dat al. Een aanmelding kunt u sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nu we weer in het nieuwe jaar van start gaan, zult u op de website de vergaderdata van de commissies en algemene vergaderingen van Provinciale Staten en Waterschap vinden. Door op de betreffende websites te kijken kunt u zien of er iets belangrijks voor ons op de agenda staat. Bij commissies is het mogelijk om in te spreken.

De agenda:

1. De staatssecretaris, de heer Bleker, heeft toegezegd in januari ’2012 verdere uitleg te geven over de alternatieven voor de Hedwige. Naar verluidt zal dat plaatsvinden bij een Algemeen Overleg in de commissie in de Tweede Kamer. Het actiecomité zal weer een busreis naar Den Haag organiseren om dit bij te wonen. Zodra er iets bekend is, wanneer dit zal plaatsvinden, zullen wij u dat laten weten via onze website en extra Nieuwsbrief.

2. Vrijdag 13 januari 2012, aanvang 9.00 uur

Op de  agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water  in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg 

staan enkele voor ons belangrijke aandachtspunten, 

nl. agendapunt 6 en 7  :

6.   Brief namens internetplatform 'ikmaakmezorgen.nl' van 17 oktober 2011 over veerhaven Perkpolder met afschrift antwoordbrief Rijkswaterstaat 

7.   Brief van 11 november 2011 van J. Schijve en G. Langeraert over ethiek en politiek met bijlage

en ingekomen stuk nr. 5

5.    Brief GS van 13 december 2011 over exploitatieopzet Waterdunen 

De agenda en de " stukken " zijn te bereiken via de website: http://ps.zeeland.nl/vergaderoverzicht&;tid=9333">http://ps.zeeland.nl/vergaderoverzicht&;tid=9333

Waarschijnlijk zullen er drie ANTI-ontpolder-insprekers zijn.

Komt u de insprekers moreel bij staan ?

Via : http://livestream.zeeland.nl/jd710a/Player.aspx?Live=1">http://livestream.zeeland.nl/jd710a/Player.aspx?Live=1 kunt de vergadering thuis op uw computer bekijken.

En vervolgens het ingediende WOB-verzoek i.v.m. o.a. de gezondheidsrisico's bij ontpolderen

Via : http://www.vriendenvanwaterdunennee.blogspot.com/" en  http://www.vriendenvanwaterdunennee.blogspot.com/

zullen we u informeren over het verdere verloop van dit aandachtspunt en kunnen we u de inhoud van dit WOB-verzoek digitaal doen toekomen via :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="blocked::mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   .

3. Maandag 16 januari om 11 uur:

Radio 1   interview met Ewald Baecke over de Hedwige.

 4. Belangrijke bijeenkomsten:

    6 februari bijeenkomst De Levende Delta en Red onze Polders, De Stenge te Heinkenszand,
       aanvang 19.30 uur

Sprekers oa: de heer Ies de Vries van Deltares, bekend om zijn kennis en zienswijze over wel/niet ontpolderen. Zeer aan te bevelen.

Vriendelijke groeten

Namens het Actiecomité “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter

2

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’                                       18 september 2011


Nieuwe NIEUWSBRIEF van September 2011
Lees de brief onder het submenu NIEUWS

Magda en Nout.

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’                                       18 september 2011
Secr. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag
Tel 0115 431718 Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.redonzepolders.nl
Twitter: @redonzepolders.

NIEUWSBRIEF

Beste mensen,
Het wordt weer extra druk in ontpolderland. De eerste inspraken bij de provincie zijn al gedaan en de volgende bijeenkomsten komen er aan. Wij vragen uw medewerking om mee te gaan, in te spreken, kritische vragen te stellen, of een briefje naar de betreffende instanties te schrijven.
Gaat U mee om ons te steunen?
De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 20 september in Middelburg bij het waterschap Scheldestromen van de commissies waterkering en wegen aanvang 17.00 en commissie waterbeheer, aanvang 19.30 uur.
Carpooling dinsdag 20 september naar Middelburg: Vertrek busstation Terneuzen 16.15 uur

Wij doen en deden mee met de fotowedstrijd Bibliotheek!
U kunt nog tot en met 21 september stemmen voor de fotowedstrijd van de bibliotheek,op onze Inzending
"Tot Hier en Niet Verder inzake Ontpolderen NEE" Stemt U op onze inzending?
http://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/cms/showcontents.php?&topgroupname=Actueel

Steun onze vrienden van de Perkpolder!!

De volgende informatie bijeenkomst is donderdag 22 september te Kloosterzande, hotel De Linde,
aanvang 18 uur over plan Perkpolder en de dijkverlegging. De stukken zijn te downloaden via de site van de provincie: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/perkpolder/

Daar staat ook de publicatie zoals die in de krant gestaan heeft. Enkele leden van het actiecomité hebben maandag 26 september overleg met een aantal fracties van de Provinciale Staten.

Laat "Waterdunen Nee" niet alleen in hun protest!

Woensdag 28 september 13.45 uur zal gedeputeerde van Heukelom het infocentrum openen in de kerk te Groede, Vrienden van Waterdunen NEE wil ook ruimte huren om hun standpunt tegen het onder water zetten duidelijk naar voren te brengen. Protest bij deze opening zal zeker plaatsvinden, nader bericht volgt.

Raad van State.
Bij de Raad van State lopen nog een aantal zaken. We vinden het ONJUIST, dat Leden van de Overheid,, Politici en en ook ambtenaren in dienst van die instanties desondanks doorgaan met de plannen, diie ntussen al lang achterhaald zijn door nieuwe inzichten.

Staatsecretaris dhr Henk Bleker.
We hebben de heer Bleker een brief gestuurd met dank voor de toezegging om de Hedwige niet onder water te zetten. We hebben ons standpunt tegen alle overige ontpolderingen duidelijk uiteen gezet in deze brief.

GroenLinks ook naar de Hertogin Hedwige Polder.
Het bezoek van Groen Links aan Zeeuws-Vlaanderen riep toch nogal negatieve gevoelens op, ook al was Mevr Sap uiteindelijk  bereid om met betrokkenen in de polder te praten. Mevr Sap houdt vast aan vroegere gegevens die haar hebben overtuigd dat deze polder het meest geschikt is.
Lees ons artikel hierover op de voorpagina van onze website.
Veel mensen steunen ons en zeggen ons te steunen. Dat geeft moed om verder te gaan. Door donateur te worden krijgen we daadwerkelijke steun om financieel rond te komen en kunnen we aantonen dat we een grote achterban hebben.
Via de website kunt u zich aanmelden, contributie minimaal 10 euro per jaar.

1577.55.835 t.n.v. Stichting Red onze Polders.

Neem eens een kijkje op de vernieuwde website www.redonzepolders.nl.
Elk artikel verschijnt eerst in de hoofdpagina en wordt danook tegelijk in de sub-pagina vermeld.
Daar kunt uw rageren.   Wilt U de Reacties lezen??   Ga naar de Knop REACTIES !!
En twitteren kan ook ..................   @redonzepolders.

Tot ziens, Nout en Magda de Feijter


Aan de leden van de Nieuwsbrief "Red Onze Polders


Sinds kort verzorg ik, op verzoek van Mevr.Magda de Feijter, de WEBSITE.
Ik heb van haar de e-mail adressen ontvangen van de aangemelde
leden voor de Nieuwsbrief.
Ik heb ieder bericht gestuurd, maar kreeg enige adressen terug als onbestelbaar.
Wilt U alsnog een Nieuwsbrief ontvangen, kunt U zich via deze website onder de Subknop Nieuws opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Jo Everaert
Churchilllaan 424
4532 MC Terneuzen
0115-617939

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pdf ACTIECOMIT-Nieuwsbrief-23-sept.pdf

ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’

SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718 Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NIEUWSBRIEF 2 september 2010

pdf Bijlage: Wordt donateur

Beste mensen,

Allereerst het bericht dat naast het actiecomité nu de Stichting “Red onze Polders” het formele werk voor zijn rekening neemt. Het actiecomité zal zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van de acties. Dat is verschil, hetzelfde blijft het samenwerken om het gestelde doel te bereiken. De samenstelling van het actiecomité blijft hetzelfde, bestuursleden van de Stichting zijn: Lia Flikweert, voorzitter, Magda de Feijter, secretaris, Annette Waverijn, penningmeester en de bestuursleden Leendert van Melle en Jan Maat.

Bij een Stichting horen vrienden en donateurs, in de bijlage een oproep om donateur te worden. Wij vragen u vriendelijk om aan deze vraag gehoor te geven en deze brief door te sturen naar vrienden, bekenden, familie, uw netwerk.

Read more: Nieuwsbrief september 2010

Op de hoogte blijven