Zaamslag,  9 april  2008

Aan de leden van de vaste kamercommissie

voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal,

Postbus 20017

2500 EA Den Haag.

 

Zeer geachte mevrouw, mijnheer,

Het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde is u erkentelijk voor de kritische opstelling van meerdere fracties ten aanzien van het ingediende wetsvoorstel inzake de Scheldeverdragen.

Voortschrijdend inzicht maakt dat de ontwikkelingschets 2010 en de langetermijnvisie Schede-estuarium achterhaald zijn. Immers goede landbouwgrond omzetten in de zogenaamde "nieuwe natte zoute natuur" wordt door de toenemende voedselschaarste en teelten voor bio-ethanol een decadent gebeuren.

Rapporten gaan steeds uit van natuurherstel cq natuurcompensatie, maar hoe staat het dan met de veiligheid?

De bewoners van de achterliggende polders zijn daar zeer verontrust over.

Mede gezien de weerstand bij de Zeeuwse bevolking vragen wij u beleefd om de toezegging van de regering te bewerkstelligen, dat er geen nieuwe verdragen komen, waarin ontpoldering wordt opgenomen.

Voorts de toezegging dat de provincie Zeeland voor het middengebied de mogelijkheid krijgt om buitendijkse alternatieven aan te dragen.

Verder vragen wij uw aandacht voor de opdracht van de regering aan de commissie Nijpels.

Deze opdracht is niet in overeenstemming met de motie Koppejan c.s.  Het zoeken naar alternatieven zou ons inziens door de gehele Delta mogelijk moeten zijn. In deze Delta zijn plaatsen waar beter zout water kan zijn in plaats van zoet water, zoals o.a. de Grevelingen.

Kortom de commissie Nijpels moet daadwerkelijke alternatieven voor ontpoldering aanleveren.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze mooie Zeeuwse polders om dit alles met eigen ogen te zien.

Hoogachtend,

 

Namens het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde "Red onze Polders".

A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag

tel 0115 431718

Op de hoogte blijven