Hedwigepolder zal niet bijzonder worden lezen we in “Dagblad De Stem” van 19 augustus.
VLISSINGEN –Verwacht van de ont­poldering van de Hedwigepolder geen wonderen voor de natuur in de Westerschelde. De bijna 300 hec­taren zullen snel en hoog aanslib­ben, waardoor buitendijkse schor­ren en zilte graslanden ontstaan, vergelijkbaar met die in het nabijge­legen Verdronken Land van Saefting­he en het Sieperdaschor.
Getijdena­tuur, dat wel, maar niet bijzonder.
Volgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak die zich in op­dracht van de Raad van State heeft verdiept in het Hedwigedossier, had het huiswerk over de mate van aanslibbing na de ontpolde­ring en het tempo waarin dat ge­beurt
tot betere resultaten kun­nen leiden. Dat geldt voor de bere­keningen in het milieueffectrap­port, dat uitkomt op een aanslib­bing van 1 centimeter per jaar, maar ook voor die van het door ei­genaar Gery De Cloedt in de arm genomen bureau Svasek dat becij­ferde dat de bodem de eerste twintig jaar gemiddeld 5 centime­ter per jaar omhoog komt. De ad­viseur van de Raad van State meent dat een nauwkeurigere voorspelling van het tempo van aanslibbing mogelijk was geweest.
Het milieueffectrapport voor de ontpoldering van de Hedwigepol­der is ambitieus. Er wordt van uit­gegaan dat aanslibbing en afkal­ving elkaar zullen opvolgen met al­le afwisseling in begroeiing die daar bij hoort. De adviseur tem­pert de hooggespannen verwach­tingen die dat zou kunnen wek­ken.
In ontpolderde staat wordt de Hedwigepolder regelrecht een ge­bied met hoge schorren.
In de ontpolderingsplannen is niet aangegeven welke soorten natuur er zullen ontstaan, zo lang maar
sprake is van natuur die onder in­vloed staat van het getij.
Aan dyna­miek, kwaliteit en diversiteit zijn in de plannen geen voorwaarden gesteld. Ook voor buitendijkse schorren en zilte graslanden die de Hedwigepolder gaan kenmerken, geldt volgens de natuurbescher­mingsregels dat ze moeten worden uitgebreid. De plannen voldoen daaraan, meent de adviseur.
De Raad van State roept de Stich­ting Advisering Bestuursrecht­spraak in netelige kwesties te hulp om ingewikkelde dossiers te analyseren. De bevindingen van de adviseur wegen doorgaans zwaar. Ze worden voorgelegd aan de partijen in een beroepszaak. In het geval van de Hedwigepolder zijn dat eigenaar Gery De Cloedt, vijf pachters en de stichting Red Onze Polders. Die hebben gele­genheid gekregen op de analyse te reageren. Rapport en reacties blijven vertrouwelijk tot de behan­deling van de zaak door de Raad van State.
De ontpoldering van de Hedwigepolder staat donderdag 28 augustus op het programma
Het huiswerk over mate en tempo van opslibbing na de ontpoldering had tot betere resultaten kunnen leiden.
In ontpolderde staat wordt de Hedwigepolder regelrecht een gebied met hoge schorren.

Noot website:
Het moest toch een gebied worden als voedselplaats voor vogels en een kraamkamer voor de vissen?
Het moest toch een gebied worden dat Antwerpen van de verdrinkingsdood zou redden als het water eens te hoog kwam te staan?
Ook het idee , dat wanneer de Westerschelde door verdere ontpoldering nog breder zou worden dat dan de stroomsneldheid zou afnemen werd niet onderbouwd.
Maar hoe meer water er in en uit moet in dezelfde tijd, verhoogt dat toch de stroomsnelheid in de uitgebaggerde geulen?
Water zoekt het laagste punt op...toch?? En... des te hoger wordt het vele water dat dan in het estuarium staat bij vloed toch hoger opgestuwd naar het einde ervan?
Zou het dan toch waar zijn dat:      "Als het kalf verdronken is,...."

Op de hoogte blijven