Voor veilige en mooie Zeeuwse polders! ........Natuurherstel buitendijks.

Het actiecomité “Red onze Polders” is voorstander van goede natuur, die thuis hoort in een zeearm, een estuarium zoals de de Westerschelde.  Te veel politici en anderen denken met een rivier te doen te hebben!
Ook al is het belang van de haven van Antwerpen een belangrijk gegeven.
Maar er zijn grenzen aan wat de Westerschelde  aan vaargeulverdiepeing en verruiming kan hebben.

Ontpolderen langs de Westerschelde, zoals in de Hedwigepolder, Perkpolder, Waterdunen en het Zwin, lossen het probleem van de steiler wordende geulwanden, langs de zandplaten niet op, dat door de verdieping ontstaat!
Buitendijks natuurherstel in de vorm van het storten van bagger aan deze plaatranden doet dat juist wel.
Voor de aanleg van buitendijks natuurherstel is in Zeeland een royaal draagvlak.

De reacties bij Omroep Zeeland naar aanleiding van de reportages over de Hedwige maken één ding duidelijk : Ontpolderen is niet gewenst.
Maar...het ontbreken van draagvlak wordt in die serie min of meer afgedaan als ‘slechts emoties’. Jammer is dat!
Want dat doet het Ministerie van Buitenlandse Zaken nadrukkelijk niet.
Zij stelt in haar brief van 30 juli 2012 aan de Europese Commissie:
“Het maatschappelijk draagvlak voor ontpoldering van de Hedwigepolder ontbreekt." en betoogt verder:
"Volgens de Habitatrichtlijnen dient rekening te worden gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden (artikel 2, derde lid van de Habitatrichtlijn).”

Belangrijk feit is dat bij de Haagse en Zeeuwse politici schijnbaar de elementaire kennis ontbreekt over deze belangrijke clausule in de Habitatrichtlijn.

Ontpolderen heeft meer sluipende lange-termijn bijwerkingen zoals o.a ook de verzilting voor omliggende (landbouw)gebieden. En niet te vergeten:
Door de aanslibbing wordt uit de havens, uit de industriegebieden  en ook uit het geloosde  rioolwater sterk vervuild slib opgeslagen.
Dit kan al op korte termijn gevaar opleveren voor het welzijn van mens en dier en de rijk gevarieerde plantenwereld.
Daarbij ontstaan er extra kosten voor de aanleg en het verdere onderhoud van ook nog langere dijken 
Dus nog hogere lasten voor de Zeeuwen!
Geplande overslagdijken zoals bij Perkpolder, daar moet je toch helemaal niet aan denken. Je zal er maar achter wonen. Bovendien zoals bij alle te ontpolderen polders is er geen goede duidelijke kosten-baten analyse, het blijft een schimmig gebeuren met veel aannames en geen feiten in de planning.

De Westerschelde is een dynamische zeearm en opnieuw de Westerschelde is immers GEEN RIVIER!
Een estuarium  schikt zich nimmer, zo leert de geschiedenis, naar alle door de mens ingetekende natuurplannen, maar zal een eigen weg blijven volgen.
Wij pleiten er daarom voor om de gewenste natuureinddoelen opnieuw kritisch te bekijken.
Hoe je een breed gedragen oplossing te bewerkstellen is, zoals  verwoord in ons Manifest.
U vindt een schat aan  informatie op onze site daarover.
Ga daarbij eens terug naar de publikaties vanaf het voorjaar 2012 als het lang geleden is dat U onze site bezocht.

Op de hoogte blijven