P E T I T I E

 

vrijdag 5 februari 2010

Geachte Mevrouw Peijs, voorzitter Provinciale Staten van Zeeland,

Ons actiecomité “Red onze Polders” was ronduit ontsteld over de gretigheid waarmee een ruime meerderheid van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water op vrijdag 15 januari j.l. positief wilde reageren op het voornemen van LNV-minister Gerda Verburg om over te gaan tot een Rijksinpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder nu de Tweede Kamer had ingestemd met het kabinetsbesluit tot definitieve ontpoldering. “We moeten het beste zien te halen uit de manier waarop de nieuwe natuur van de polder wordt ingevuld”, vond Gedeputeerde Hamelink. “Geen kansen ons neus voorbij laten gaan”.

Lees meer: Petitie aangeboden op vrijdag 5 februari aan Provinciale Staten van Zeeland

Wij staan hier met zijn allen bij een symbolische dijk. Een symboliek waarmee we willen aangeven, dat als de dijken worden afgraven, wij daar ook zullen zijn.

Lees meer: toespraak in Hulst op 1 februari 2010

De Zeeuwse waterschappen laten onderzoeken welke juridische stappen zij nog kunnen nemen tegen de geplande ontpoldering van de Hedwigepolder.

Dat maakte het dagelijkse bestuur van de waterschappen dinsdagavond bekend bij de Algemene Vergadering. Bij die vergadering gaven ambtenaren van het Ministerie van LNV uitleg over de ontpolderingsplannen.

Bij de vergadering waren ook actievoerders van het comité 'Red onze polders' aanwezig.

 

hulst2februari

‘Associatie Polderboeren Knokke-Heist’

Hazegrasstraat, 63

8300 KNOKKE-HEIST

 

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Voor enkele maanden hebben de bedreigde polderlandbouwers van Knokke-Heist een associatie gesticht. Doelstelling is het behoud van de Willem-Leopoldpolder in de huidige vorm.

Lees meer: Uitnodiging vergadering ‘mogelijke onteigening polder met het oog op uitbreiding van het Zwin’

Beste mensen,

Kom op dinsdag 2 februari naar Terneuzen om te protesteren tegen de ontpolderplannen van de hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Evenals in Hulst komt de heer Gosse ook het waterschap voorlichting geven over de plannen mbt de Hedwige.

Dit zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari in het waterschapskantoor te Terneuzen, aanvang 19.30 uur.

Voorstel is om ook hier met zoveel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig te zijn, graag om 19 uur aanwezig.

 

  • Flyers uitdelen
  • Ontpolderlied
  • Toespraken.

 

In heel Zeeland is men zeer tegen ontpolderen, dat willen we laten zien.

 

Kom en doe mee met het protest.

Het programma "Buitenhof “ gaat in zijn geheel over de gemeente Sluis in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het project Waterdunen is slechts één onderdeel van het gehele programma.

 

Het wordt uitgezonden; a.s zondag 31 jan om 12.05 uur op Ned. 2.

 

Groeten

Namens het actiecomité “Red onze Polders”

 

A. de Feijter, secr.

Tel 0115 431718 / 06 54362376

 

Verzamelplaats:

Industrieterrein gelegen aan de Afrikaweg (Luctor), Amerikaweg , Azieweg, Australieweg.

Lees meer: ROUTE LAWAAIOPTOCHT TRACTOREN. op 1 februari 2010

PERSBERICHT.

NIET ONTPOLDEREN.

De Raad van State heeft onomwonden vastgesteld dat het verdiepen van de Schelde geen natuurschade veroorzaakt en het verdiepen kan doorgaan. Natuurschade was het argument voor de regering om in te stemmen met ontpolderen maar dat argument verliest nu zijn waarde. Dus compenseren door ontpolderen is niet meer nodig.

Het actiecomité Red onze polders bepleit dit bij de gemeenteraadsleden in Hulst. Woensdag 20 januari aanstaande zal zij vanaf 19.00 uur voor de besloten vergadering bijgaand pamflet uitdelen aan de raadsleden.

Maandag 25 januari wordt in een voorlichtingsbijeenkomst het inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder door de ambtenaren van LNV gepresenteerd.

Wij roepen u allen op deze openbare bijeenkomst in het Stadhuis bij te wonen.

Samenkomst 19.00 uur op de Markt te Hulst.


Noot voor de redactie:

Nadere informatie Willy Dobbelaer, tel 0114 313916

 

De gemeenteraad van Hulst moet beslissen over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Zij heeft reeds aangegeven tegen gedwongen onteigening te zijn.

Wij doen een dringend beroep op de raadsleden om dit besluit te handhaven.

Lees meer: ONTPOLDEREN ………..NIET NOODZAKELIJK!!!!!!!!!!!!