Het actiecommité heeft op 3 januari actie gevoerd in Kruiningen en een aantal vrachtwagens van diverse bedrijven voorzien van stickers. Omroep Zeeland was aanwezig om het een en ander vast te leggen op beeld en heeft in hun uitzending van die dag aandacht besteed aan de actie in de uitzending.

Kijk hier voor foto's van deze actie

actiecomit_stickers_op_vrachtauto_jan_09_066.jpg

Acties gaan in het nieuwe jaar door!

Zegt het voort

We rekenen op uw medewerking.

Vrijdagmorgen 2 januari 2009 om 10.00 uur worden de eerste grote stickers geplakt op de vrachtauto's bij transportbedrijf van Houte - Openeer te Kruiningen, Nishoek 36, 4416 PE Kruiningen.   

 

Red onze Polders - Ontpolderen NEE!

 

Komt allen vrijdag naar Kruiningen om te laten zien, dat de Zeeuwen tegen ontpolderen zijn!

Read more: Steeds meer weerstand over de noodzaak van ontpolderen.

Beste mensen,

Donderdag 20 november besluit de gemeenteraad van Hulst over de wijziging van het bestemmingsplan Perkpolder, aan vang 19.30 uur stadhuis te Hulst.

Het actiecomité roept u op om naar deze vergadering te komen, om ons protest tegen dit plan te laten zien.

Tot donderdag

Namens het actiecomité

Nout de Feijter

secretaris

'Eerste Kamer, hou voet bij stuk'

  Bron: P.Z.C zaterdag 05 juli 2008

PERKPOLDER - De Eerste Kamer moet dinsdag voet bij stuk houden. Vasthouden aan de eis dat het onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag met Vlaanderen wordt gehaald. Het is de enige zekerheid om te voorkomen dat ontpolderd wordt.

Met die boodschap oogstte Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) gisteren veel bijval tijdens een volksvergadering van het actiecomité Red onze Polders op de zeedijk bij Perkpolder. Ook zijn mededeling dat de SP tegen het hele verdrag stemt, omdat er ook de derde verdieping van de Westerschelde inzit, kon op instemmend opgestoken schoppen rekenen.

De ongeveer 150 anti-ontpolderaars kregen waar voor hun geld. Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) speelde handig in op de gevoelens. "Ik ben tegen ontpolderen en geloof in alternatieven. Willen we in Nederland nog wel goede landbouwgrond opofferen voor natuur? In plaats van een moeras of zilte natuur maken, kunnen we beter ons huidige cultuurlandschap instandhouden."

Statenlid Johan Robesin (Parij voor Zeeland) scoorde eveneens voor open doel. "Wij voeren strijd tegen welke vorm van ontpolderen ook en gaan door tot de laatste druppel bloed en zweet."

Gedeputeerde Frans Hamelink (CU) hield de rug recht. "We moeten niet denken dat we hier een wereldprobleem als het voedseltekort kunnen oplossen." Hij beklemtoonde dat besluiten uitgevoerd moeten worden.

De mosselsector heeft zich aangesloten bij het actiecomité en kreeg van de politici een hart onder de riem gestoken. Naast spandoeken tegen ontpolderen, waren op de dijk ook veel uitingen tegen de natuur- en milieubeweging geplant. Steun was er voor het plan om in Zeeuws-Vlaanderen grootschalige zonne-energie te ontwikkelen. Op de Plaat van Hontenisse kan dat in combinatie met natuurherstel als alternatief voor ontpolderen.

Zaamslag, 24 juni 2008

Commissie Natuurherstel Westerschelde,

Postbus 4205,

3006 AE Rotterdam.

Betreft: ontpoldering

Zeer geachte commissie, 

Namens het actiecomité “Red onze polders” tegen ontpoldering langs de Westerschelde vraag ik graag uw aandacht voor de zorgen en ongerustheid die nog steeds in Zeeland, maar ook daarbuiten, leven over de dreigende vernietiging van landbouwgrond, ondernemingen en particuliere woningen ten behoeve van nieuwe getijdennatuur.

Read more: actiecomité stuurt brief naar comm. Nijpels

GROTE VOLKSVERGADERING

Vrijdag 4 juli                     aanvang 17.30 uur

 

volksvergadering.jpg

Read more: 4 juli a.s weer een Volksvergadering

De commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft in haar vergadering van hedenmiddag (met een grote meerderheid) teleurstelling uitgesproken over de reactie van de minister van LNV op het verzoek van de commissie om te bezien of de taakopdracht van de commissie Nijpels uitgebreid zou kunnen worden.

Op basis van deze (nieuwe) informatie acht de commissie het niet opportuun om op dinsdag 17 juni de Scheldeverdragen plenair te behandelen, derhalve is besloten het debat uit te stellen tot nadat het rapport van de commissie Nijpels is ontvangen.

Op de website van de Eerste Kamer kunt u de ontwikkelingen volgen. Daar het rapport van de commissie Nijpels in het najaar wordt verwacht zullen de Scheldeverdragen ook dan pas weer op de plenaire agenda van de Eerste Kamer geplaatst worden. De commissie schrijft een brief aan de bewindspersonen met bovengenoemde opvattingen,

1.jpg

 

 

 

 

PETITIE.                                            

Geachte voorzitter, geachte leden van de Eerste Kamer.

Het actiecomité "Red onze Polders" biedt u bij deze ruim 500 handtekeningen aan ter ondersteuning van de brief, waarin wij onze grote ongerustheid uitspreken over de gang van zaken rondom het ontpolderen langs de Westerschelde.

In september 2006 hebben wij ruim 27.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd. In Vlaanderen zijn al ruim 9000 handtekeningen tegen de ontpoldering van de

Willem-Leopoldpolder aan de Vlaamse overheden overhandigd. Wij hebben met deze handtekeningenactie op de jaarmarkt te St. Jansteen 500 handtekeningen opgehaald binnen enkele uren.

De laatste enquête van Omroep Zeeland in geeft aan dat slechts 17 % van de Zeeuwen voor ontpolderen is en 59% tegen ontpolderen. Het aantal voorstanders daalt!

Een aantal Zeeuwse polders komen al ruim 12 jaar in aanmerking om onder water gezet te worden. De natuur- en milieuorganisaties eisen dit. Dit heeft al die jaren al grote weerstand opgeroepen bij de bevolking. Dit blijkt nog steeds, omdat belanghebbenden niet van plan zijn hun grond te verkopen.

Toch heeft de overheid dit plan doorgezet en de Scheldeverdragen getekend, waarin ontpolderen één van de onderdelen is. De motie van der Staay over vrijwillige grondverwerving is door de regering en de Tweede Kamer helaas ter zijde gelegd en vrijwilligheid is niet aan de Scheldeverdragen toegevoegd. We zijn daarover zeer teleurgesteld. Dit betekent immers dat voor natuur onteigend gaat worden, terwijl de goede onderbouwing daarvoor ontbreekt. U heeft dat uitstekend met uw kritische vragen benadrukt.

Is ontpolderen wetenschappelijk verantwoord? De rapporten hierover zijn gebaseerd op grote onzekerheden. De voorgestelde ingrepen in het Verdronken Land van de Saeftinghe kan de natuurfunctie verbeteren. Eén van deze voorstellen is om een gedeelte van  de Saeftinghe  te verlagen tot een schor onder invloed van het getij, waardoor de gevraagde 600 ha ruimschoots kan overschreden worden. 

Zo zijn er vele kansrijke ideeën om economie en ecologie een goede kans te geven in de Westerschelde.

In de lande worden krachten gebundeld tegen de onzinnige beperkende regels rondom natuur en tegen het onttrekken van landbouwgrond voor natuurdoeleinden. Volgens LTO gaat om een claim van 70.000 ha goede landbouwgrond voor doeleinden zonder dringende noodzaak.

De Verenigende Naties heeft zich uitgesproken dat gebruik van landbouwproducten voor bio-ethanol ten kosten van voedselvoorziening een misdaad is tegen de mensheid.

Ons inziens geldt dat ook voor het onttrekken van landbouwgrond ten behoeve van natuuraanleg.

En hoe wilt u als medebeslissers de geschiedenis ingaan?

Uw kritische vraagstelling heeft ons moed gegeven en wij verwachten dat u de beantwoording van de regering nog kritischer zult behandelen. Onteigenen voor natuur is onacceptabel en de commissie Nijpels zou een ruimere opdracht dienen te krijgen. U kunt wat dit betreft toezeggingen van de regering verlangen. Alternatieve mogelijkheden genoeg en waar een wil is, is een weg! In Zeeland zijn de polders nog steeds groen, wij vragen u dringend dit in stand te houden.

Luctor et Emergo.

2.jpg3.jpg

Zaamslag,  9 april  2008

Aan de leden van de vaste kamercommissie

voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal,

Postbus 20017

2500 EA Den Haag.

 

Zeer geachte mevrouw, mijnheer,

Het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde is u erkentelijk voor de kritische opstelling van meerdere fracties ten aanzien van het ingediende wetsvoorstel inzake de Scheldeverdragen.

Voortschrijdend inzicht maakt dat de ontwikkelingschets 2010 en de langetermijnvisie Schede-estuarium achterhaald zijn. Immers goede landbouwgrond omzetten in de zogenaamde "nieuwe natte zoute natuur" wordt door de toenemende voedselschaarste en teelten voor bio-ethanol een decadent gebeuren.

Rapporten gaan steeds uit van natuurherstel cq natuurcompensatie, maar hoe staat het dan met de veiligheid?

De bewoners van de achterliggende polders zijn daar zeer verontrust over.

Mede gezien de weerstand bij de Zeeuwse bevolking vragen wij u beleefd om de toezegging van de regering te bewerkstelligen, dat er geen nieuwe verdragen komen, waarin ontpoldering wordt opgenomen.

Voorts de toezegging dat de provincie Zeeland voor het middengebied de mogelijkheid krijgt om buitendijkse alternatieven aan te dragen.

Verder vragen wij uw aandacht voor de opdracht van de regering aan de commissie Nijpels.

Deze opdracht is niet in overeenstemming met de motie Koppejan c.s.  Het zoeken naar alternatieven zou ons inziens door de gehele Delta mogelijk moeten zijn. In deze Delta zijn plaatsen waar beter zout water kan zijn in plaats van zoet water, zoals o.a. de Grevelingen.

Kortom de commissie Nijpels moet daadwerkelijke alternatieven voor ontpoldering aanleveren.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze mooie Zeeuwse polders om dit alles met eigen ogen te zien.

Hoogachtend,

 

Namens het actiecomité tegen ontpolderen langs de Westerschelde "Red onze Polders".

A. de Feijter, secretaris

Eendragtweg 12

4543 PL Zaamslag

tel 0115 431718

Bron: BN De Stem
Dinsdag 11 september 2007 - MIDDELBURG -

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet opnieuw met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering. Bij een werkbezoek aan Zeeland bleken CDA, VVD, SP, SGP, CU en PVV tegen gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. De ontpoldering is afgesproken in de Scheldeverdragen, maar de eigenaren weigeren hun grond prijs te geven. Het kabinet zou nu moeten vragen de ontpoldering van beide gebieden uit de verdragen te halen.

Op de hoogte blijven